РЕВИЗИЯ

От 20. 02. 2015 год. е пусната нова версия на модул „РЕВИЗИЯ“. Основна промяна в модула е добавяне на ревизионно количество. Ревизионното количество служи за натрупване на липсите от минали ревизии. Ако е имало липси или излишъци при предишните ревизии, то те ще се виждат в тази колона.

Обърнат е знакът при липси и излишъци. Вече при отрицателни количества са липсите, а при положителни – излишъка.

В този списък се определя обекта, който ще ревизирате. Ако имате повече от един обект, полето ще е празно и задължително ще трябва да посочите склада. В случай, че желаете да се помни винаги един от складовете за ревизия, трябва да включите отметката над списъка – „Запази склада“. Ако имате само един обект, то той ще се зареди автоматично.

За всяка стока има три вида количества:

РЕАЛНИ КОЛИЧЕСТВА – това са действителните количества на стоката.

СЧЕТОВОДНИ КОЛИЧЕСТВА – тези количества показват наличността на склада спрямо получените и издадени фактури, като се отчитат и продажбите, направени през фискален апарат.

РЕВИЗИОННИ КОЛИЧЕСТВА – това са натрупаните количествата от липси или излишъци при предишни ревизии.

Тук се определя кои количества ще ревизирате.

ЦЕНА ПО КОЯТО СЕ СМЯТА РЕВИЗИЯТА

В този списък се определя по коя цена ще се оформи стойността на протокола за ревизия.

ИЗГЛЕД НА РЕВИЗИЯТА – ИМА ТРИ МЕТОДА ЗА ПРАВЕНЕ НА РЕВИЗИЯ – ТАБЛИЧЕН, СТАНДАРТЕН И ТЕРМИНАЛЕН.

ТАБЛИЧЕН ИЗГЛЕД

На Фиг. 1 в началото на урока е показан табличният изглед. При табличният изглед се използва филтър по групи стоки. Изберете групата, която ще ревизирате, в дясно ще се покажат стоките от групата. В екрана има две таблици. В горната таблица се виждат стоките, чиито групи са включени, а в долната се виждат вече ревизираните стоки. За да намерите стока, може да използвате допълнителен филтър по име или баркод.

В таблицата колоните за количествата са следните:

  • Ревизионно – тази колона показва какво е ревизионното количество на стоките. Това са липсите или излишъците от предишни ревизии.
  • Преди ревизия – в тази колона се вижда наличното количество от стоката според програмата.
  • Ревизирано – в тази колона се попълва количеството, което сте преброили за стоката.
  • Разлика – в тази колона се попълва изчислената разлика между „Количество преди ревизия“ и „Ревизирано количество“.

СТАНДАРТЕН ИЗГЛЕД

При този изглед основно се използва търсене на стока по име или баркод. Колоните в таблицата са същите, каквито са в табличният изглед.

ТЕРМИНАЛЕН ИЗГЛЕД

Този изглед се използва преди всичко при работа с баркод скенер. В този случай, всяка една от стоките се отброява чрез сканиране.

НУЛИРАНЕ НА ЦЯЛАТА БАЗА

Ако желаете да занулите базата трябва в табличен изглед да включите всички групи. След като се покажат стоките, кликнете с десен бутон на мишката и изберете от менюто „Нулиране на неревизирани количества“. При това положение в долната таблица, в която се описват ревизираните количества, ще се попълнят всички стоки, като в колоната „Ревизирано“ ще се попълни количество – 0. След това натиснете бутон „Приключи“.

Тази функция се използва и в случаите, когато направите ревизия и докато още не сте я приключили желаете да нулирате всички стоки, които не сте намерили. Ако не сте приключили протокола за ревизия, активирайте от менюто „Нулиране на неревизирани количества“ и програмата ще нулира всички стоки, които не присъстват в списъка от ревизирани стоки.

НЕРЕВИЗИРАНИ СТОКИ

Справката за неревизирани стоки ще Ви покаже за посочения период от време, кои стоки не са участвали в протокол за ревизия. По този начин може да намерите стока, която Ви се води в наличността, но не сте я намерили по време на ревизия.

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕВИЗИЯ

При приключване на ревизията програмата ще създаде автоматично до четири различни протокола.

  • ПРОТОКОЛ ЗА ИЗЛИШЪК – в този протокол се виждат всички стоки, които на ревизията са се оказали в повече.
  • ПРОТОКОЛ ЗА ЛИПСИ – в този протокол се виждат всички стоки, за които на ревизията са се оказали по-малко.
  • ПРОТОКОЛ ТОЧНО – в този протокол са всички стоки, чиято наличност на ревизията се е оказала точно.
  • ПРОТОКОЛ РЕВИЗИОННО КОЛИЧЕСТВО – в този протокол се вижда изменението на ревизионните количества

СПРАВКА ЗА РЕВИЗИЯ

В главното меню на програмата, в раздел – „Справки“ има справка по документи – „Ревизия“. В тази справка ще видите всички протоколи за ревизия, като в долната таблица се вижда точното състояние на колоните за количество, такива каквито са били в момента на ревизирането.