СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДЕН МОДУЛ

1-ви урок с реален клиент за работа със счетоводен модул на програма Янак

2-ри урок с реален клиент за работа със счетоводен модул на програма Янак

Видео урок за автоматично осчетоводяване на банковите извлечения чрез импорт на файл.

Проверка за ДДС регистрация на всички фирми в счетоводна програма Янак

Автоматично осчетоводяване на документи от продажби чрез експорт от складова програма Янак

Модулът е част от програма Янак и е предназначен за автоматично или ръчно осчетоводяване на дейността.

Възможни са различни методи на работа.

  • Счетоводната база е една и съща с базата на склада – при тозе метод има пряка връзка между фактурите издадени от склада и счетоводното описване. Не се препоръчваме, защото базата на склада расте много бързо и периодично е необходимо да се приключва период, което не е добре за счетоводната база.
  • Счетоводната база е различна от складовата – това е най-често ползваният метод. В този вариянт двете бази са напълно независими, дори може да са в различни компютри. Синхранизирането на данните се прави чрез експорт на документите от складовата програма и импорт в счетоводната. При този метод липсва обрана връзка към складовата прогрма и там няма информация за осчетоводените документи.
  • Ръчно описване на счетоводството – този метод дава възможност да се осчетоводяват ръчно и незвисимо документи.

За да започнете да използвате автоматично осчетоводяване, първо трябва да се направят настройки. За по-лесно сме направили това да може да правите в движение, докато наливате файла. От складова програма Янак направете експорт на документите към счетоводна програма Янак. Този експорт се намира в модул “Спрваки по документи“. Направете желаната справка и с десен бутон на мишката изберете “Експортиране” ->> “Експорт на документите към Янак Счетоводство”.  Може да направите отделни експорти на доставките и продажбите. Създаденият файл се налива в счетоводната база, като се използва опцията “Автоматично осчетоводяване” ->> “От складова програма Янак”. При първо описване на всеки вид документ се посочват счетоводните сметки, в които да се запише. Програмата създава своя база, като така при следващо получаване на такъв документ, тя автоматично ще го осчетоводи.

БАНКА

В зависимост от метода на работа на отделните фирми, банката в програма Янак може да се описва на две места, в складовата програма и в счетоводния модул.

  • Ако се използват всички функции на програмата е редно банката да се води в складовата програма. По този начин в склада се следи реалните салда на клиентите, както и наличните суми в банките. Описаните документи в склада може да се експортират и да се импортират в счетоводната програма. Ако се води банката само в счетоводния модул, няма да има обратна връзка със склада и салдата на клиентите там няма да са актуални.
  • Възможно е фирмата да описва банката в складовата програма, а счетоводния отдел да описва банката в счетоводната програма. В този вариант се сравняват салдата на контрагентите, за да се потвърди верността на информацията.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Вградена е възможност за автоматично осчетоводяване на банката, чрез експортните файлове, които са предоставени от банките. Автоматично се налива информацията от банките в счетоводната база. За целта програмата създава собствена база с информация. Всеки запис, първоначално се обвързва със съответния контрагент и номера на счетоводни сметки. При следващото получаване на запис от съответната банкова сметка, програмата автоматично осчетоводява записа.

Тъй-като в складовата програма също е възможно да се описва банката, в счетоводната програма е налично автоматично осчетоводяване на банка от файл, който е предоставен от складова програма Янак.