ВСИЧКО ЗА СТОКИТЕ

В модул Стоки се описва стоковата номенклатура. Поради различните нужди на отделните видове търговски обекти, програмата поддържа огромен брой параметри на стоката. Модулът се отваря през централният панел на програма Янак в раздел Номенклатури -> Стоки. През повечето работни модули, като Доставки, Продажби и др. модулът се отваря чрез бърз бутон F5.

За по-голяма яснота урока за стоките е разделен на няколко дяла:

 

 


 

ГРУПИ НА СТОКИТЕ

За да може номенклатурата да се подреди по определени от Вас критерии, се използват групите на стоките. Имате пълна свобода при групирането, т.е. можете да създавате неограничен брой групи и подгрупи.

В прозорецът на номенклатурите, в лявата част на екрана са разположени групите. Номенклатурите може да се разделят на отделни страници. В нашият случай има две – Стоки и ДМА. Страниците се виждат в долната лява част на екрана. Във всяко страница има различни групи и стоки.

 

Създаването на нова група става с натискане на десен бутон на мишката върху главното меню на групите – „Стоки”. За да създадете подгрупа трябва да посочите с десен бутон на мишката съответната група и да изберете „Нова група”. При създаване на нова група ще се отвори следващия прозорец.

 

Всяка група има картон. В картонът на групата, в горната част се изписва нейното име. В групатаможе да се активират допълнителни настройки. Тези настройки се отнасят за бъдещите стоки, които ще се създават в групата. Идеята е автоматично да се настройват някои от настройките, които са необходими на стоката. За на направите тези настройки трябва да натиснете бутона „Предефинирани настройки за новосъздадените стоки в тази група”.

 

Разбирасе, не е задължително всички стоки в групата да бъдат с едни и същи параметри, но по този начин, програмата ще Ви предложи готов шаблон за новата стока, а при нужда вие може да и промените нейните индивидуални параметри. По-голямата част от нашите клиенти не използват тези настройки.

За повече информация прочетете „Картон на стоката” .

 


 

Картон на стоката

Картонът съдържа пълната информация за стоката. Както се вижда на снимката, в долната част на картона, може да се отворят допълнителни прозорци с разширена информация за стоката.При различните видове обекти се използват различни параметри, така че Вие сами ще стигнете до извода, кой параметър ще Ви е необходим. Повечето ни клиенти използват само основната информация за стоката, като група, баркод, име и цени.

 

Групи на стоките – в най-горната част на картона се виждат групите и подгрупите, в които се намира стоката. Групирането е необходимо, за да се правят по-лесно справки, анализи и отчети на стоките. За да смените групата на стоката, натиснете първото бутонче в дясно „Група…“, за да промените параметрите на групата натиснете второто бутонче в дясно на групата.  Вижте подробно описание на групите.

 


 

Тип на стоката

Този параметър е един от най-важните. От падащият списък може да смените типа на стоката. От това зависи, какво ще е поведението на програмата при продажба или друг вид обработване на стоката. Внимание! Ако изберете грешен тип може да нарушите складовите наличности. Това се случва, когато по погрешка нагласите параметъра на рецепта или пакетна, но не вложите в стоката продукти. Тогава програмата ще продава стоката само като наименование, без да вади количества от склада.

 

 • Стандартна  – това са най-масовите стоки, при тях стоката се доставя на бройки или килограми и така се продава, т.е. без да се преработва. В масовия случай това са стоки от промишлеността, хранителни стоки, бирите, безалкохолните, алкохолните, хляба и т.н.
 • Рецепта – това са стоките, които са изградени от други стоки, например салатата. Тези стоки нямат налично количество и се приготвят в момента на поръчката. При продажба от склада се вади количеството на продуктите заложено в рецептата. Използва се преди всичко в ресторантите. Рецептата има собствени продажни цени и при промяна на продажните цени на продуктите, не се променя автоматично продажната цена на рецептата.
 • Пакетна – това е обединяваща стока. Тя се използва преди всичко за промоционални продажби. Тя също няма количества, защото при продажбата директно се изписват вложените в нея стоки. Обикновено се използва в магазините, като целта е при маркиране на един баркод, от склада да се извадят няколко еднакви или различни стоки. Също може да се използва при продажба на бира с амбалаж, по този начин в пакетната стока се влагат бирата и бутилката и при продажба на пакетната стока, от склада ще се извадят вложените бира и бутилка. За разлика от рецептата, пакетната стока няма продажни цени, защото при продажба на пакетната стока се въвеждат стоките включени в пакета. При това положение цените се взимат от самите стоки включени в пакета, т.е., когато се промени цената на една от стоките в пакета не е нужно да променяте цената на сложната стока.
 • Производствена – това са стоки, които имат складови наличности. Те също са рецепти, но при продажба теглят количества от себе си. За целта преди това трябва в модул производство да я произведете. В процесът на производство се приспадат от склада вложените продукти и се увеличава наличността на производствената стока. По този начин по-стриктно ще може да се изписват вложените продукти.
 • Услуга – този вид стоки се използват от сервизните модули, където към документа се добавя и труд. Използва се преди всичко от автосервизите.
 • Групиране на обувки – тази настройка се използва в магазините за обувки. Целта е да може да се активират стоките в модул „Дрехи и обувки“ и размерите от един вид да се показват на един ред. Виж стоковата номенклатура за магазини за обувки.
 • Групиране на дрехи – тази настройка е аналогична на предната и служи за описване на стоките, като се групират по размер или цвят.
 • Времеизмерване – настройката се използва за да се създаде стока, която при въвеждане в продажбите да започне да отчита време. По този начин ще се увеличават продадените единици спрямо изминалото времето. Използва се в детски центрове или други обекти, в които се плаща в зависимост от престоя. Вижте по-долу подробно описание за този параметър.
 • Стока за избор – този тип стока се използва за обединяване на няколко еднотипни стоки.
 • Пакет за избор – това е сложна стока предназначена за обединяване на няколко сходни стоки за лесна продажба. Конкретно разработката е направена за ресторанти за пици. Малка, средна и голяма пица се обединяват в отделна стока за избор. Вижте подробно описание тук.
 • Динамично меню с фиксирана цена – Този вид стока се използва от ресторантите, като предназначението е да се продава променящо се меню на една и съща цена, например сандвич, който струва 5 лв. но клиента си избира продуктите в него.

 

ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

В някои обекти се предоставя услуга, която се заплаща спрямо изминалото време. Написването на този модул се наложи поради появата на детски центрове. В този вид центрове, децата се оставят за да се забавлява и накрая се заплаща услугата, като цената се определя в зависимост от продължителността на престоя. За да работи системата ние използваме складовата програма „Янак“, като разширихме параметъра на стоката „Тип на стоката“ с нов допълнителен тип и го нарекохме – „Времеизмерване“

С новата настройка се създаде възможността при въвеждане на тази стока в продажбите, тя да започне да отчита времето и при изминаване на определеното време да се увеличава единицата престой.

Когато включите настройката, картона на стоката ще изглежда по следния начин:

 

Да направим стока, която ще отчита престой на час, като попълним параметрите по следния начин:

Продължителност за един отчетен период – 60 минути.

Следващо начисляване да се извършва на всеки –  5 минути.

Начислението да се извършва в началото на периода.

За цена на стоката въвеждаме продажна цена – 5,00 лв.

Така клиентът в началото ще бъде таксуван с една единица от 5,00 лв. и след първите 60 минути, за всеки започнати 5 минути  ще бъде таксуван допълнително с единици на престой = 5/60.

С други думи, в нашия случай, в началото на всеки 5 минути след първите 60 ще бъдат увеличавани единиците на престой с 0,08333. По този начин при престой от час и половина ще се начислят 7,50 лв.

При наличие на такъв вид услуга, модул продажби се разделя на отделни точки, каквито в ресторантите са масите. Тъй като няма яснота, как трябва да се назоват тези клиентски точки, нека да използваме масите.  На една от масите ще въведем съответната стока за времеизмерване и тя ще започне да отчита времето на престой.

За да е по прегледно, в картона на тази стока, в параметър „Таг“ ще въведа голямо число, така че да е винаги на последно място в екрана за продажби и освен това ще и сложа снимка на хронометър за да се откроява от останалите.

В модул продажби ще използваме визията „Ресторант“, така ще мога да ползвам масите.

На масата се въвежда стока за времеизмерване и в същата сметка може да продаваме други стоки. В нашия случа след първите 60 минути програмата ще добавя на всеки започнали 5 минути по 0,08333 единици от стоката. Така след 30 минути ще имаме 1,5 единици по 5,00 лв. или общо 7,50 лв. Когато клиентът си тръгне се приключва документа за продажба и се заплаща цялата сумата заедно с продадените стоки.

Предимството на това, че измерването на време става автоматично, като просто въвеждаме съответната стока за продажба и така може да се ползват всички възможности на модула, като фактуриране, отложени плащания и т.н.

 

 • Описание – в това поле може да попълните голямо количество информация за стоката като свободен текст. Използва се най-често, като разширено описание на стоката, което може да се печата в документите за продажба или в етикетите на стоката.

 

 • Снимка – може да заредите снимка на стоката, което е удобно при доста видове обекти. Има стоки, за които няма как да се направи описание в името, така че да е ясно, коя е стоката. В много от тези случаи единствения начин е да се познае стоката по нейната снимка. Освен това в ресторантите, както и в магазините, в които се използва Touch screen система за маркиране на продажбата е много удобно стоките да имат снимка.

 

 • Интернет снимки – тук може да заредите неограничен брой снимки, които ще се показват в интернет магазина.

 

 • Допълнителни страници с параметри – тук се отваря прозорец от контрол панелът на Word Press, където се въвежда разширено описание на стоката. Тук също може да се поставят филми, свързани стоки, като резервни части и др. Тази информация също е предназначена за интернет магазина.

 

 • Вид – този параметър служи за допълнително групиране на стоките по определен критерии. По този начин може стоки, намиращи се в различни групи да се обединят чрез един общ вид. Използват го наши клиенти с автосервизи. ПРИМЕР: Групите на стоките се използват за да се раздели номенклатурата на – Запалителна система, Масла, Спирачна система, Трансмисия и др. Вида на стоката може да се направи да е марката на автомобила – BMW, AUDI и др. За да видите всички стоки за BMW избирате съответния филтър по вид на стоката, който се намира в номенклатурите. Като пуснете от групите само група „Трансмисия“ ще видите цялата трансмисия на BMW.

 

 • Баркод – всяка стока може да има неограничен брой баркодове, но баркода е уникален за всяка стока. Има два вида баркод – стандартен и сложен. В магазините предимно се използва стандартния баркод. Сложния баркод се използва от магазините за хранителни стоки и производствените предприятие, където в баркода е включен и грамажа на стоката. Виж урока за сложен баркод.

 

 • Продукти – ако стоката е рецепта, пакетна или производствена в таблицата ще се видят продуктите включени в рецептата, както е показано на следващата фигура.

 

Може да промените продуктите, като отворите връзката „Конфигурирай“ от страницата „Продукти“.

 

 • Добавки – този параметър служи за въвеждане на стоки, които ще са добавки към основната стока. Използва се в ресторантите, като модификатор на стоката с добавена стойност.

 

 • Характеристики – тези допълнителни параметри се използват при сложни стоки, каквито са компютърните конфигурации. Това са стоки, които са изградени от множество компоненти и е важно да има информация за всеки един от тях. Виж снимката долу.

 


 

Характеристики на стоката

Използват се за филтриране в интернет магазина.

 

Специални филтри – тези допълнителни параметри се използват при сложни стоки, като например компютърните конфигурации. Това са стоки, които са изградени от множество компоненти и е важно да има информация за всеки един от тях.

Характеристиките служат за подробно описание на параметрите на стоките. Тези характеристики са разработени така, че да може да се визуализират директно в интернет магазина. Основното им предназначение е да служат за филтриране.

За да направим демонстрация ще Ви покажем примерна схема на характеристики за компютри.

След като се попълнят характеристиките, в картона на стоката изглеждат по начина показан на следващата снимка.

 

Тази параметри са валидни за всички стоки намиращи се в една група. Поради това настройките се записват именно в параметрите на групата. Виж на снимката долу.

 

Чрез натискане с мишката върху надписа „Създай нов шаблон за характеристика” се отваря екран за създаването му. След като попълните името на шаблона се отваря нов празен екран, посочен на долната снимка.

 

Шаблонът е разделен на три части – „Спецификация”, „Параметри” и „Стойности”. Всъщност всички стоки в групата ще имат обща спецификация и параметри, но с различни стойности.

Спецификацията в нашия случай ще е процесорът.  Втората част ще са параметрите на процесора.

 

Създаваме параметрите  „Модел”, „Брой на ядрата” и „Честота на процесора”.

След това ще създадем нова спецификация и в нея ще запишем „ДЪННА ПЛАТКА”

 

В спецификацията на дънната платка ще попълним параметри – Chipset, Портове, Модел дънна платка, Слотове. След като направим структурата на характеристиките може да попълним и техните стойности. Веднъж създадени стойностите, те ще може да се използват от всички стоки, като просто за всяка стока ще трябва да изберете съответната стойност от падащия списък.

Като допълнителен филтър в номенклатурите може да търсите стоките, като ги филтрирате по стойност.

Последно производство – в картона на стоката, когато стоката е производствена се вижда допълнителна страница, в която са изписани компонентите, които са вложени при последното  производство. Този екран е полезен при стоки за еднократна доставка. Ако знаете, че тази конфигурация е уникално производство и надали някога пак ще я произвеждате, е по-добре да включите настройката от картона на стоката „Стока за еднократна доставка“. При това положение, след като продадете и последната бройка от този компютър, стоката автоматично ще се изтрие. По този начин, няма да се пълни оперативната база с излишни стоки. След като стоката се изтрие, справки за нея се правят трудно и когато преглеждате документите издадени на определен клиент, ще видите името на продадения компютър, но за да разберете, какви компоненти са вложени при неговото производство, е най-лесно да отворите картона на стоката и да видите тази справка. Картона на изтритата стока може да отворите, като в документа на продажбата посочите стоката и натиснете клавиш F2. Трябва да знаете, че след като сте отворили картона на изтритата стока, лесно може да я възстановите. Възстановяването на изтрита стока може да направите с въвеждане на баркод и записване на стоката. На следващата снимка сме показали такава стока.

 

Каталожен номер – това е допълнителен код на стоката, който обединява една стока произведена от различни производители. Няколко стоки могат да имат един и същ каталожен номер, по този начин може да въведете в търсачката този каталожен номер и да видите всички стоки, които отговарят на него. Когато стоката се произвежда от различни производители, тя има различни баркодове, но е с един и същ каталожен номер.

Код за везна – този код се използва при етикетиращите везни. Във везните трябва да се запише кратък код, чрез които се избира измерваната стока на везната. Кодът обикновено се генерира автоматично от модул „Етикетиращи везни“, но може да се попълва и ръчно. Той трябва да е уникален за всички везни работещи в една група, т.е. всички везни, които работят с едни и същи стоки. При изпращане на стоките към везните се изпраща и този код.

 


 

Картон на стоката – ЦЕНИ

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Цени“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

По подразбиране се виждат три продажни цени на стоката, но те са общо 10. Ще започнем с описание на параметрите по начина, по който са подредени.

ДДС група – всяка стока може да е в различна група на ДДС, като всяка група може да има различен процент за ДДС. Тази настройка определя ДДС-то на стоката при продажба. От това зависи какво ДДС ще се начисли във фактурите и във фискалните устройства.

Акция – тази настройка вече е остаряла и нейното действие е заменено от ценовите листи, но все пак действието и е да се активира стоката да се продава на 2-ра или 3-та цена.

Максимално позволен % отстъпка – тук се определя максималния процент отстъпка, който може да се направи при продажба на тази стока. Когато е 0, няма да се позволи правене на никаква отстъпка. Когато е 100, ще може да се продава стоката и на 0,00 лв.

Свободно ценообразуване – това ще позволи да се променя продажната цена на тази стока, дори когато в продажбите е забранено да се променят продажните цени. Удобно е да се използва в магазините за хранителни стоки при плодовете и зеленчуците, защото това са стоки, които се преоценяват през деня.

Стоката е преоценена – настройката служи да подскаже, че направената продажна цена е преоценена. Освен това, може в номенклатурите да се включи филтър по преоценени стоки и да се види пълен списък от тях.

Свързани цени – В този случай първа цена се приема за основна и останлите девет цени са обвързани с нея. Когато промените първа цена, то останалите автоматично ще се променят спрямо предварително заложен процент. Виж повече в урок „Свързани цени“.

Покажи всички цени – включете настройката за да видите десетте продажни цени. Първата колона от таблицата за продажни цени е с чек бокс, включването му определя дали ще остане цената да се вижда и при изключена настройка „Покажи всички продажни цени“.

Валута на доставка – тук се вижда валутата на последната доставка. Може да смените валутата на доставка ръчно, като по този начин ще се смени валутата на „Базовата доставна цена“ и на „Последна доставна цена“, но това няма да промени техните абсолютни стойности. Средно покупната цена винаги е в основна валута, която в случая е лв.

Базова доставна цена – това е чистата цена получена от производителя, в която няма натрупани разходи. Тази цена се въвежда при описване на доставката.

Средно доставна цена – Средно доставна цена се изчислява автоматично по формула и е единствената цена, която не може да се променя ръчно. Спрямо средно доставната цена се изчисляват печалбите от продажбите. Не се изчисляват печалбите от тази цена само на стоки, които работят с партидни количества, защото в този случай партидата има собствена доставна цена и печалбата се изчислява спрямо нея.

Последно доставна цена – това е последната доставна цена, която се получава от базовата доставна цена + разпределените разходи за доставката, като транспорт, ДДС, МИТО, Банков трансфер и др. Разбира се ако не се използва разпределения разход базовата и последната цени ще са равни.

Валута на продажба – тук се определя валутата, чрез която ще се продава стоката. На документите от продажба може да сменя валутата в момента на сделката, като трябва да знаете, че независимо от валутата на документа или валутата на стоката, то крайният резултат винаги ще е документ преобразуван по съответния курс в основна валута – лв. Ако направите продажната цена да е в долари, то в продажбите стоката ще влиза в документа преобразувана в лева по съответния курс.

1-ва до 10-та продажна цена  – всяка стока трябва да има поне 1-ва продажна цена. Останалите цени до десета се използват в различни случай.

Ако имате няколко магазина и те работят с единна база, но желаете да продават на различни цени, може да използвате 1-ва цена за първия магазин, 2-ра цена за втория магазин и т.н.

Ако желаете да правите отстъпки на определени клиенти, може да използвате различните цени. Например, може да обвържете клиента с 2-ра, 3-та  или друга цена, така в продажбите клиентът винаги ще пазарува по цените заложени в тази ценова група.

Може да правите отстъпка на всички клиенти, които пазаруват от една стока над определено количество. Ако в полето срещу цената „Автоматична отстъпка за продадено количество“ въведете например цифрата 10 срещу 2-ра цена и направете 2-ра цена по ниска от 1-ва, то когато клиент купи от тази стока 10 или повече бройки, програмата автоматично ще смени продажната цена и ще продаде стоката на 2-ра цена.

 


 

Картон на стоката – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Допълнителни параметри“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

Тук са описани допълнителни параметри, които се използват само от определен вид фирми.

Работно място – използва се преди всичко от ресторантите. Определя се, къде ще бъде приготвена стоката, като за това работното място се настройва принтер. По този начин при продажба на съответната стока, ще се отпечати бележка на този принтер, било то бар или кухня.

Активност в Touch screen – чрез този параметър може да премахнете временно от екрана за продажби стоки, които не се предлагат за деня. Използва се обикновено в ресторантите, където се предлага обедно меню. Всички ястия за обедното меню може да се поставят в една група, но да се включва активността само на онези, които ще си предлагат през деня.

Бутонен шрифт, Размер – използва се преди всичко от ресторанти и магазините, които работят с монитор чувствителен на докосване. Определя шрифта за съответната стока, като той е валиден за модул продажби в режим touch screen.

ТАГ – чрез този параметър се подреждат стоките в продажбите. Използва се най-вече в ресторанти и магазини които работят с екрани чувствителни на докосване. Чрез този параметър може да пренаредите бутоните в екрана според Вашите предпочитания.

Нето тегло, Тара, Бруто – Тези параметри показват теглото за единица от стоката. Може да се заредят в стоковата номенклатура и в документите, където ще се изчислява общо тегло на стоките.

Размер – използва се от магазините за обувки и дрехи.

Цвят – Използва се от магазините за дрехи и обувки

Обем – Този параметър показва обема за единица от стоката. Може да се зареди в стоковата номенклатура и в документите, където ще се изчислява общия обем на стоките.

Стоката работи със сериен номер – при включване на тази настройка за стоката ще се издава гаранционна карта. В доставките и продажбите ще се отваря прозорец за да се попълни серийният номер. Възможно е да се изключи настройката за въвеждане на сериен номер в момента на описване на документа, като това ще се направи в последствие през модул „Въвеждане на серийни номера към документ“.

Гаранционен срок / при доставка/, /При продажба/ – тук се попълва продължителността на гаранцията в месеци.

Мерна единица за продажба към веригите – тази настройка се използва за да се оформи визията на документи издавани към някоя от големите вериги, като Метро, Кауфланд и др.

Допълнителен маркер – този параметър е въведен за да се попълва към документа при продажба на стоката. Някои наши клиенти го използват за да обобщават справките си.

Фактурно име на стоката – това е името, което се печати на фискалния апарат и във фактурата. То обикновено е същото, като основното име, но може и да го промените. Обикновено за по-лесно, ако желаете името да е различно от основното име на стоката, се използва настройката „Името се съставя от групата на стоката“.

Чуждестранно име на стоката – това име се печати при издаване на фактура ВОД. Тук може да попълните името по начин, по който желаете Вашите чуждестранни партньори да го получат в документа.

Мярка – това е динамично поле, т.е. може сами да създавате различни видове мерки. Обикновено се използват бр., кг., л. и т.н.

Количеството е… – този параметър има две стойности, „Броимо“ и „Меримо“. Служи за защита. Когато определите, че стоката е броимо, програмата няма да позволи продажба на дробни числа.

Опаковка – това е динамичен параметър и може да се създават неограничен вид опаковки. Предназначението му е да може да се изписва в документа, от продадените бройки стоки, колко кашона са. Например, ако в един кашон има 10 бр., то при продажба на 50 бр. ще се изпишат 5 кашона. За целта трябва да се нагласи визията на документа в продажбите.

К-во в опаковка – тук се определят, колко бройки се съдържат в една от опаковките.

Голяма опаковка – това обикновено е пале или контейнер.

Опаковки в голямата опаковка – ако опаковката е кашон, а голямата опаковка е поле, то тук се описват броя на кашоните в едно пале.

Адрес – параметър, който може да Ви помогне да намерите стоката, ако имате голям склад.

Местонахождение – параметър, който може да Ви помогне да намерите стоката, ако имате голям склад.

Фиксиран склад, от който се изписва стоката – тук може да фиксирате склада от който ще се изписва стоката при продажба. Това означава, че независимо в кой склад сте влезнали да продавате, тази стока ще се изписва винаги от фиксирания склад. За целта, в момента на продажбата, програмата автоматично оформя изходяща складова разписка от фиксирания склад, след това – входяща в склада, от който се извършва продажбата и отново изходяща, но този път от склада на продажбата.

Избор на етикет – тук може да заложите етикет, който винаги да се печати за тази стока, независимо от избрания етикет в етикетната програма.

Интрастат код – служи за филтриране на справките и оформяне на документи от Европейския съюз.

Тегли автоматично количеството от везна – ако стоката се мери на везна и везната е включена към компютъра, при включване на тази настройка, в продажбите везната автоматично ще подава измереното тегло.

Преобразува измереното количество в бройки, „Нето тегло“ – използва се от магазините за строителни материали. По този начин Вие водите стоката в склада под бройки, но при продажбата я продавате, като определяте бройките чрез измерването им на везна.

Стока за еднократна доставка – този параметър определя, че стоката ще се достави или произведе само един път. След като цялото количество на стоката се изчерпи, тя ще се изтрие сама. Целта е да не се задръсти базата с еднократно зареждани стоки.

Стока забранена за доставка – при активирането на този параметър стоката няма да може да се доставя.

Стока забранена за продажба – при активирането на този параметър стоката няма да може да се продава.

Мито в % – описва се процентът на митническите такси за стоката. Използва се за разпределен разход на мито в доставка внос.

Акциз – използва се за допълнително натрупване на такси към продажната цена на стоката.

 


 

Картон на стоката – ВХОДЯЩ КАРТОН

Предназначението на входящия контрол е, да може да се проследи движението на определена партида. При активно водене на входящ контрол, винаги при доставка или производство, ще се отваря дневник за попълване на съответните данни на стоката. Благодарение на това, в последствие може да се разглеждат, анализират или печатат справките за входящ и изходящ контрол.

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Входящ контрол“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

Стоката участва в дневник за входящ контрол – включването на тази настройка активира формата за попълването на полетата за входящ контрол. С воденето на входящ контрол може да се проследи, кога е доставена определена партида. Ако не се включи следващата настройка „Стоката работи с партидни наличности“, ще може да се следи само входящия контрол и няма да се знае, от коя партида има на склад. При това положение ще се води фиктивен изходящ контрол, защото програмата ще изписва стоката чрез последната записана партида..

Стоката работи с партидни количества – тази настройка може да се включи само, ако е включена предходната настройка. При активирането й стоката започва да следи наличностите на стоката по отделните партиди. Само в тази случай ще се знае, каква е наличността в склада по партиди. Стоката с партидни количества може да се продава по два метода:

Първа входяща – първа изходяща – този метод се използва най-вече, поради бързината и удобството за работа.

Избор на партида от списък – при продажба на стоката, ако има повече от една партида на склад, се отваря прозорец, където се посочва партидата.

При партидно проследяване, ако продавате стока, която е с изразходвани количества, стоката ще продължи да се изписва от последната партида. Така тази партида минава на минус. Когато доставите стоката с друга партида, складовите наличности ще са верни, но ще имате в склада две партиди, като едната ще е отрицателна.

Пример:

Продавате повече 10 бр. от партида 010115, тя става на (-10 бр.)

Доставяте 20 бр. от партида 020115.

Наличността на склада става (-10 + 20 =10).

Наличността по партиди ще бъде (-10 от партида 010115 и 20 от партида 020115). Този проблем се отстранява чрез ревизия.

При партидното проследяване на наличностите, всяка партида има собствена доставна цена. В този случай печалбата от продажбите не се изчислява спрямо средно доставната цена, а спрямо доставната цена на партидата.

Партида– чрез този параметър се попълват документите за входящ и изходящ контрол. Ако използвате партидните количества именно партидата е тази, която прави разделянето на наличностите.

Основен доставчик – този параметър се попълва единствено от тук, чрез избиране на контрагент от базата данни. Използва се за филтриране на стоките от определен доставчик при работа с модулите „Анализ за заявка“ „Стоки“ и други.

Последен доставчик – в това поле се попълва информацията след приключване на документ за доставка.

Автоматично генериране на срок за годност – този параметър има три различни варианта на работа и се използва преди всичко при работа с етикетираща везна, когато в етикета е заложено да се печати срока на годност. Такъв етикет може да се печати и на обикновен етикетен принтер.

Няма срок на годност – изключва печат за срок на годност.

Срок на годност до дата – фиксира се датата до която е годна стоката. Неудобството в случая е че всеки път трябва да се влиза в картона и да се задава новата дата.

Продължителност – тук може да определите продължителността на срока на годност. Например, 2 часа или 5 дни, или 1 месец, т.е. имате пълна свобода да определите,  каква е трайността на стоката. Предимството в тази вариант е, че при печат на етикета ще се вземе в предвид тази продължителност и спрямо днешната дата ще се изчисли крайната дата на срока, Така в етикета ще се отпечатва винаги актуална дата за срок на годност.

Брой дни за предупреждение при изтичащ срок на годност – този параметър може да работи само, ако използвате партидното проследяване на налични количества. Само тогава ще се знае, какви количество има в склада от всяка отделна партида и кога им изтича срока но годност. Ако тук попълните 2 дни, то два дни преди да изтече срока на годност програмата ще може да Ви предупреди. Предупреждението всъщност става в модул „Стоки“, като активирате филтър – „Срок на годност“ – „Изтичащ срок на годност“.

Всички останали параметри имат основно предназначение да се попълва коректно документацията за входящ и изходящ контрол.

 


 

Картон на стоката – АМБАЛАЖ

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Амбалаж“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

В тази страница се попълва информация само, когато при продажба на стоката давате безплатно на клиента амбалаж, който в последствие трябва да Ви бъде върнат. Използва се най-вече от бирените борси.

В картона на бирата, в страницата „Амбалаж” въвеждаме един брой празна бирена бутилка и 0,05 или 1/20 от бирената каса.

В продажбите, когато продадем 100 бири, програмата автоматично ще попълни в таблицата за обработен амбалаж в колоната „Получени” – 100 бирени бутилки и 5 каси. При това положение сумата на документа ще съдържа само стойността на продадената бира, а бирените бутилки и касите се изваждат от складовите наличности и се зачисляват, като задължение на клиента. В разпечатката на клиента в долната част на документа ще се изпише амбалажът, който клиентът дължи. Освен това в модул „Контрагенти”, при посочване на съответния клиент, в долната таблица „Амбалаж” ще може да се види моментното състояние на наличния в клиента амбалаж.

Когато пласьорът достави бирата на клиента, то той попълва количеството на върнатия амбалаж в документа, по този начин при връщането си в склада се избира отново този клиент и се описва върнатия амбалаж и платената сума, което оформя оставащото ново финансово и амбалажно задължение.

 


 

Картон на стоката – ПАРАМЕТРИ ЗА АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Параметри за анализ“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

В тази страница се въвеждат параметрите, които са необходими, за да може програмата сама да анализира продажбите, наличните количества и да създава заявка за доставка. Това е много ценен модул, които се използва много интензивно от магазините за домашни потреби, магазините за строителни материали, магазините за хранителни стоки.

Значението на колоните е следното:

Първата колона определя склада. Всеки склад може да има различни настройки.

Минимално количество за доставка  – в тази колона се попълва най-малкото количество, което може да поръчате, обикновено това е количеството в 1 кашон или 1 стек. Ако няма ограничени попълнете 1.

Минимално необходимо количество – определя се, какво е количеството, под което не желаете да пада наличността в обекта. По този начин, ако в анализа за заявка посочите, че следващото зареждане на стоки от този доставчик ще стане след 7 дни, то програмата ще изчисли средните дневни продажби и спрямо наличността на склада, ще Ви препоръча да заредите толкова бройки, че на седмия ден да имате количеството посочено в тази колона.

Максимално налично количество – определяте какво количество най-много може да държите на склад в обекта. Този параметър не е задължителен за да работи правилно модула за анализ. Използва си само ако има опасност да  заредите толкова бройки, че да няма къде да ги поставите. Поради това активирането на действието на този параметър в модула за заявки става ръчно след като е приключил процесът по анализиране.

 


 

Картон на стоката – ВИДИМОСТ НА СТОКАТА

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Видимост на стоката“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

Всяка стока може да бъде ограничена и да не се вижда в отделните модули. Ограничението е валидно по отделни складове, но не е пълно. Ако на стоката ограничите видимостта за модул продажби, в търсене на стоката по име няма да се вижда, но ако я сканирате с баркод четеца ще се продаде. Причината е, че проверката за видимост по отделните складове и модули имат определено забавяне, а това е недопустимо да се случва, особено в модул “Продажби“ и работа с баркод скенер!

 


 

Картон на стоката – МОДИФИКАТОРИ

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Модификатори“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

В този прозорец се виждат всички модификатори, които са добавени към стоката.

Модификатори се използват в ресторантите, където сервитьорите ги въвеждат, за да може, при печат на поръчката в кухнята, в бележката под името на стоката да се разпечати коментарен ред, за изискването на клиента относно метода на приготвяне на поръчката.

Първо се създава списък с всички възможни модификатори за всички видове ястия. Това се прави като отворите „Списък с модификатори“.

 

Тук, чрез бутона „Нов“ създавате отделните модификатори, след което натискате бутона „Закачи модификатора към стоката“. При това посочения модификатор ще се добави към картона на стока. Така сервитьора ще може, когато въведе стоката, да натисне бутон „Модификатори“ и да отбележи желанието на клиента.

 


 

Картон на стоката – ИСТОРИЯ НА СТОКАТА

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „История на стоката“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

Това е справка, която се състои от две таблици. В горната таблица се вижда хронологична справка на движението за тази стока, а в долната се вижда съдържанието на документа, с който е обработен съответния запис. Виждат се колони, които показват, какво количество е обработено, колко е имало в склада и колко е останало, какви са били цените и печалбата, кои са контрагентите и т.н.

 


 

Картон на стоката – ЕКРАННА ГРУПА

В основният картон на стоката, в долната част на прозореца има линк „Екранна група“. Чрез отварянето му се показва следващия прозорец.

 

Ако работите с монитор чувствителен на докосване и в продажбите желаете, в една група да изведете на екрана стоки, които по принцип са разположени в различни стокови групи, може да създадете една група например – „Пряк път“ и в този екран, да добавите тази група в картона на стоката. По този начин избраната стока ще се вижда и в тази нова група. Същото може да се използва например в ресторантите, ако желаете хляба да се вижда едновременно във всички групи на екрана. Тогава просто в картона на хляба, в екранните му групи добавете всички желани групи.

 


 

Стокова номенклатура

Модулът за описване на стоковата номенклатура е сложен и многофункционален, като е пригоден да обслужва различни по вид търговски обекти. Поради тази причина, в този урок са описани подробно всеки отделени параметъри. Огромната част от параметрите на стоката и начина на работа е един и същ и са описани в първата част на този урок. В отделни части на този раздел са конкретизирани по-специализираните части, като номенклатура за ресторантноменклатура за дрехи и обувки.

На прозорецът по-долу е показано как изглежда модул „Стоки“. Прозорецът може да бъде разделен на страници – „Стоки”, „Пакетни стоки”, „ДМА“ и „Други“. Ако е необходимо, разпределете стоките в различни страници. Всяка отделна страница има индивидуален изглед, като при нужда отделните оператори може да се ограничат така, че всеки да вижда различна страница.

В ресторантите едната страница съдържа менюто, а другата продуктите.
В магазините едната страница съдържа стоките, а другата сложните стоки – рецепти и пакетни.

 

Разделянето на номенклатурата чрез различни филтри е необходимо, за да може лесно да се анализират стоки, които отговарят на един общ критерии. Освен чрез страниците, стоките имат доста други параметри, като най-използваните са „Група на стоката“ и „Основен доставчик“.  В дясната част на екрана се виждат всички останали филтри, по които може да се търси стока или група стоки.

В горната част на екрана са основните филтри на модула. Тук са филтрите по име на стока, баркод и основен доставчик. В дясно на екрана са разположени допълнителните филтри. Тях може да ги скриете. Така ще има повече място на екрана. Филтрите могат да търсят по част от името на стоката. Например, за да намерите стока с име „Сушена червена боровинка” може да напишете само – „черв бор”. По този начин в справката ще останат всички стоки, в чието име присъстват двете срички.

За да виждате повече информация за стоката, с десния бутон на мишката, включете от „Визуализация на колоните” желаните колони. Запазете справката чрез дискетата, която се намира в горната част на прозореца. Може да създадете различни видове типови справки. По този начин, всеки оператор може да има своя справка и да я подреди по свое желание.

Вижте пълната информация на избраната стока, като отворите нейния картон. Картонът на стоката се отваря с клавиш F2 или, като натиснете бутон „Картон”.

 

ГРУПИ НА СТОКАТА

Вижте помощно видео за групите на стоките тук. 

За да може номенклатурата да се подреди по определени от Вас критерии, се използват групите на стоките.  Групите на стоките са неограничен брой.

В прозорецът на номенклатурите, в лявата част на екрана са разположени групите. Тук групите се използват като филтри. Може да включите една или повече групи и да анализирате стоките в тях.

Създаването на нова група става с натискане на десен бутон на мишката върху главното меню. За да създадете подгрупа трябва да посочите с десен бутон на мишката съответната група и да изберете „Нова група”.

 


 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СТОКА

Създаване на стока става с натискане на бутон „Нова стока“. Ще се отвори прозорец, където избирате групата, в която ще се намира стоката, след което ще се отвори картон на новата стока. Другият метод за създаване на нова стока е чрез директно редактиране в таблицата. За целта трябва да разрешите действието чрез включване на настройката в горния десен ъгъл на екрана – „Редактиране в таблицата“. За да създадете нова стока посочете групата, в която ще се създава стоката и натиснете Ins от клавиатурата. Попълнете името на новата стока. Бутон за запис няма, всяка промяна се записва веднага в базата.  Когато редактирате данните директно в таблицата, в горната дясна част на екрана ще се покаже бутон със стрелка наляво. Този бутон служи за отказване от направените промени. Всяко натискане ще Ви връща с едно действие назад.

 

В магазините, където се работи с баркод скенер, по-удобно е създаването на нова стока да се прави директно в модул „Доставки“. Когато сканирате баркод, който липсва в базата, програмата ще Ви попита – „Желаете ли да създадете нова стока?“ При положителен отговор ще се отвори прозорец за избор на група. С отварянето на новия картон на стоката, баркодът вече ще е записан. Попълнете името на стоката и натиснете клавиш End. Стоката ще се запише в базата и програмата ще Ви върне обратно в модул „Доставки“, където новата стока ще е избрана и готова за въвеждане в документа.

 


 

ФИЛТРИРАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ

Филтър по наличности

В горната част на справката има филтър по количества. От падащ списък може да покажете:

ВСИЧКИ СТОКИ – този филтър е активен по подразбиране.
Количества > 0
Количества < 0
Количества = 0
Количества <> 0

Другият важен филтър е филтър по вид на количествата. Този филтър определя, кои складови количества да се показват. Те биват:

РЕАЛНИ КОЛИЧЕСТВА – това са реалните наличности на склада. Виж по-долу за метода на обработване на тези количества.

СЧЕТОВОДНИ КОЛИЧЕСТВА – тези количества показват наличността на склада спрямо получените и издадени фактури, като се отчитат и продажбите направени през фискален апарат. Виж по-долу за метода на обработване на тези количества.

КОНСИГНАЦИОННИ КОЛИЧЕСТВА – тези количества показват стоките, които са продадени с консигнационен протокол. Този вид документ се използва, когато е необходимо да се знае, какви количества имате в клиентите. По идея тези количества може да се върнат в склада или да бъдат платени. Ако не е необходимо да се знае наличността от стоките по клиенти, е по-удобно да се използва отложеното плащане, където стоката се продава и в последствие се следи само паричното задължение на клиента.

СТОКА НА ПЪТ – ако имате няколко магазина и те работят с единна база (виж подробности в „Янак Старт),може да прехвърляте стока от един обект към друг. Когато прехвърлянето се прави чрез опцията „Прехвърляне със заявка“, стоката ще излиза от единия склад и ще премине в склад „Стока на път“. За да се зачисли окончателно стоката в обекта, отговорното лице трябва да потвърди прехвърлянето. Стоката ще излезе от „Стока на път“ и ще се зачисли в обекта – приемник.

В дясната част на екрана са разположени голяма група от допълнителни филтри.

 


 

РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТОКАТА

В долната част на екрана има допълнителен прозорец „Още информация“. Тази част на справката показва допълнителна информация за стоката, която сте посочили от горната таблица.

РЕЦЕПТА – в тази страница се виждат продуктите включени в сложните стоки от типа рецепти, пакетни или производствени. Чрез връзката „Конфигурирай“ или клавиш F6, може да отворите прозорец за въвеждане или редактиране на рецептата.

КОНСИГНАЦИОННИ КОЛИЧЕСТВА – ако продавате стока с консигнационен протокол, тук ще се вижда, кой клиент, какви количества дължи от посочената стока.

ЗАПАЗЕНИ КОЛИЧЕСТВА – ако през продажбите запазвате стока за определен клиент, тук се вижда от посочената стока, за кои клиенти, какви количества са запазени.

ПАРТИДИ – в случаи че работите с партидни количества, тук се вижда наличността на стоката разбита по отделни партиди. Когато стоката се води по партидни количества, то при продажба печалбата се изчислява спрямо доставната цена на съответната партида. В противен случай се изчислява спрямо средно покупна цена. ЗАБЕЛЕЖКА – При водене на партидни количества, ако продавате стока с изчерпани налични количества, отрицателните количества ще се изпишат по последната партида и така ще Ви увисне склада с отрицателни партиди. За да се изчисти трябва да се ревизират партидите.

СЕРВИЗ – тази страница се използва само в автосервизите, където се вижда от посочената стока, какви количества и по кой автомобил са вложени. Тези количества са изписани само към сервизната карта и все още не са продадени.

ЦЕНОВИ ЛИСТИ – тук се вижда избраната стока, в кои ценови листи участва.

АМБАЛАЖ – когато стоката има амбалаж, като в този случай амбалажът не се продава, а се зачислява на клиента, тук се вижда какъв амбалаж ще се изпише с продажбата на тази стока. Пример – ако продавате бира на едро, зачислете към една бирена бутилка следния амбалаж – 1 бр. празна бирена бутилка и 1/20 каса за бира. При продажба на 100 бири, сумата на документа ще е спрямо течността, а отделно към клиента ще се зачислят 100 бр. празни бирени бутилки и 5 каси за бира. В този случай, в долната част на документа ще се изпише наличния амбалаж в клиента и неговата стойност.

 


 

ФУНКЦИИ

Чрез функциите може да правите следното:

ПРИРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИ – може да приравните например 5-та цена да е равна на 1-ва. Всяка стока може да има до 10 цени. Десетте цени се използват при различни случаи, като например, може отделните обекти да продават на различни цени. Също така, може да се използват, за да се обвърже клиент с определена група цена. Така например, може да включите настройка в картона на клиента, че пазарува по 3-та цена. Щом го изберете в продажбите, програмата ще превключи в режим продажби по трета цена.

ПРОЦЕНТНА ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА – чрез тази функция може да промените на голяма група стоки цената с определен процент.

ПРОЦЕНТНА ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА СПРЯМО ДОСТАВНА ЦЕНА – чрез тази функция може да промените цените на голяма група стоки, като кажете – да се направи надценка на 1-ва продажна цена с 15% спрямо последно доставна цена, като цената трябва да се закръгли до 2-ри знак.

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНА ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВА И ПЕЧАЛБА НА ИЗБРАНИТЕ СТОКИ – това е сервизна функция и се използва в редки случай, когато има възникнал проблем с базата данни. Имаше такъв проблем с версии от 2012 г.

ПОКАЖИ СТОКИ С ЕДНАКВИ БАРКОДОВЕ – тази функция също е сервизна и се използва само, ако има проблем с дублиране на баркодове. Този проблем беше наличен във версии на програмата от 2013 – 2014 г. Чрез тази функция може да намерите тези проблемни стоки и да им промените баркодовете.

 


 

БАРКОД НА СТОКАТА

В картона на стоката има поле за въвеждане на баркод. Всяка стока има собствен уникален баркод. Всяка стока може да има неограничен брой собствени уникални баркода. Чрез баркода се извършва бързо активиране на стоката за продажба.

 

СТАНДАРТЕН БАРКОД

Тук е показан стандартен боркод със стандарт EAN13. Това е най-често използвания стандарт на баркод. При него специфично е, че последната цифра не може да е случайна, тя се изчислява по формула.

Под стандарта на боркода име поле „К-во в баркода за автоматична продажба“, където сега е въведено числото – 0. Този параметър определя, какво количество ще се продаде при активиране в продажбите на този баркод. Когато е 0, тази функция не е активна.

Ако въведете 10, при сканиране на баркода, ще се продадат 10 бр. Ако въведете (5* баркода) – ще се продадат 50 бр.

Стандарта на баркода е много важен най-вече, когато трябва да печатате баркод етикети. При използване на неподходящ стандарт е възможно скенерът да не разпознае баркода.

 

 

СЛОЖЕН БАРКОД С ВКЛЮЧЕНО ТЕГЛО

Вижте помощното видео за сложен баркод тук.

В картона на стоката при създаване на нов баркод се отваря този прозорец.

Вижда се, че има два вида баркод – „Стандартен баркод” и „Сложен баркод”.

Стандартен баркод е всеки баркод, който служи само за  намиране на стоката.

Сложен баркод може да съдържа в себе си тегло, партида или и двете. Най-често се използва за баркод с тегло.

В магазините за хранителни стоки, голяма част от стоките използват сложен баркод. Сложният баркод се използва за стоки с грамаж. Това са стоки измерени предварително на етикираща везна и чрез разпечатания баркод се продават на касата. В този случай баркодът се състои от две части – код на стоката и грамаж. Тези боркодове ги наричаме „Сложни баркодове с включено тегло”. Стоките може да пристигнат в магазина с предварително разпечатен сложен баркод. Ако нямат такъв, трябва да се преетикира стоката на собствена везна.

 

СЛОЖЕН БАРКОД

Имат различни маски. Ние сме създали най-често използваните.
8 цифрен + количество
7 цифрен + количество – този стандарт се използва най-често
6 цифрен + количество
4 цифрен + 5 партида и количество
4 цифрен + 4 партида и количество.
При нужда всеки може да създава собствена маска чрез въведената символика
B – баркод,
L  – партида,
Q – количество,
X – сума за проверка.

Този вид баркод се използва най-вече в магазините, където се работи с етикетиращи везни.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНА СТОКА

В магазините за хранителни стоки, една част от пакетираните стоки пристигат директно с етикет, в който има баркод с включено тегло. В този случай, за да работи правилно системата, баркодът трябва да се въведе в програмата по определен начин.

Тъй като различните производители използват различни модели везни, което в голяма степен определя стандарта, по който се печатат техните баркодове, Вие трябва  да анализирате баркода и да го въведете, като сложен баркод съсправилната маска.

 

КАК МОЖЕ ДА РАЗПОЗНАЕТЕ, ДАЛИ В БАРКОДА НА ПОЛУЧЕНАТА СТОКА Е ВКЛЮЧЕНО ТЕГЛО И КАКЪВ Е НЕГОВИЯ СТАНДАРТ?

Обикновено се взимат две опаковки и се сравнява техния баркод, ако първите 7 цифри са еднакви, а следващите различни, това определя, че е налице седем цифрен сложен баркод с включено тегло. Ето примери за две еднакви стоки в различни разфасовки:

2410001002567 и 2410001003204.

Единият баркод съдържа 256 гр., а другият 320 гр.

За да създадете нова стока със сложен баркод, в модул „Доставки“ трябва ръчно да попълните първите 7(седем) цифри от баркода и да натиснете клавиша Enter. Ако такъв баркод не съществува, ще се отвори прозорец за създаване на нова стока. Посочвате групата, в която ще се запише новата стока. Тук има две възможности: (1) Предварително сте нагласили настройките на самата група, като сте определили, че стоките в нея са със 7 цифрен баркод с включено тегло. При това положение новият баркод на стоката автоматично ще стане с желаните настройки;

(2) Вторият вариант е по-често използван. Поставяте стоката в група, за която не сте правили предварително настройки. В този случай баркода на стоката ще бъде с обикновен стандарт и вие трябва да го редактирате.Включвате настройката „Сложен баркод” иот падащия списък избирате „7 цифрен с включено тегло”.

Другият важен параметър, за да работи правилно стоката, се намира в „Допълнителни параметри”.Той се казва „Количеството е”. Параметърът има две състояния – „Меримо” и„Броимо”. В нашият случай,трябва да е меримо.В противен случай стоката става броима и вместо да продадете 0,256 кг., ще продадете 256 бр. Този параметър се включва на броимо, когато на везната желаете да печатате етикети за броими стоки. Например пакетирате кюфтета. Тогава в етикета трябва да се съдържат бройките.

В сложните баркодове може да има и други параметри.

Баркодът съдържа партиден номер – тук може да създадете баркод, който автоматично при продажба,щеизписва стоката отсъответната партида.

За да проверите доставката, включете настройката „Терминален режим” и сканирайте всички стоки. По този начин,програмата ще изчисли доставеното количество,което да сравните с количеството в документа.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ НА НЯКОЛКО БАРКОДА КЪМ ЕДНА СТОКА

 

 


 

БИРА СЪС СТЪКЛЕНА БУТИЛКА – АМБАЛАЖ

В магазините за хранителни стоки, продажбата на бира е свързана с връщане на амбалаж. За целта се използва сложна стока. На снимката по-долу е показана бира Пиринско светло. В този случай, стоката бира в стъклена бутилка е сложна стока, защото се състои от две стандартни стоки, а именно бира и празна бирена бутилка. По Ваш избор тази стока може да бъдат рецепти или пакетни. На екрана едновременно се виждат рецептите с тяхното съдържание. Рецептите нямат складова наличност, те обработват наличното количество на стоките, включено в тях. като в посочения пример това е празната бирена бутилка и течността на пиринско светло.

В долната част на справката показана на снимката, се виждат включените стоки в рецептата.

 

Една от особеностите на магазините, в които се продава бира с амбалаж е, че трябва да се проследява наличността едновременно на пълните бирени бутилки и на празния амбалаж. В този случай се налага да се изкупува бирената бутилка от клиента. За да може да се направи това, най добре е да се създадат общо три стоки.

 

 1. Бира течност – това е стоката, която се доставя.
 2. Празна бирена бутилка – амбалажът на бирата.
 3. Сложна стока (рецепта) – тя обединява двете стоки – „Бира течност“ + „Празна бирена бутилка“.

Нека да направим пример с бира Пиринско светло 0,5л.

Създаваме стока – „Празна бирена бутилка 0,5“. Тази бирена бутилка, ще се използва за всички стъклени бири.  Тъй като стоката ще се изкупува от клиентите, кодът и трябва да е лесен. Ще го направим – 1.

Създаваме „Бира Пирин светло 0,5  – течност“. Нейният баркод ще направим – 500.

 

Създаваме сложна стока от типа рецепта и ще я кръстим „Бутилка с бира Пирин светло 0,5л.“, В тази стока поставяме оригиналния баркод на стоката, който е 3800022700080.

В рецептурника на тази сложна стока поставяме 1 бр. празна бирена бутилка и 1 бр. бира Пирин светло 0,5л. – течност.

При продажба на 5 бр. от баркод 3800022700080, от склада ще се изтеглят 5 бр. празни бирени бутилки и 5 бр. бира Пирин 0,5 – течност. Ако клиентът върне 7 празни бирени бутилки трябва да ги изкупим. Това ще направим по следния начин – в продажбите първо въвеждаме (5*3800022700080), след това въвеждаме (– 7*1, Enter), след което продажбите ще изглеждат по начина показан долу.

 

В този случай програмата на първия ред ще извади 5 празни бирени бутилки и 5 бири Пирин светло 0,5 – течност, а на втория ред ще върне в склада 7 празни бирени бутилки. Като краен резултат склада ще е с +2 бр. празни бирени бутилки и – 5 бири Пирин светло – течност.

По аналогичен начин трябва да създадете всички останали бири.

Сложната стока за бирата може да бъде рецепта или пакетна. Разликата се състои в следното:

РЕЦЕПТА – в този случай, в продажбите ще се вижда стоката на един ред, както е показано на снимката горе. Така е по-удобно и по-ясно, но има съществен недостатък и той е, че цената не се сформира автоматично от продажните цени на съставните стоки. Когато доставите бирата течност с променена цена и смените продажната цена на течността, това няма автоматично да промени продажната цена на рецептата. Трябва допълнително да отидете в картона на рецептата и да въведете новата продажна цена.

ПАКЕТНА – при този метод в продажбите, когато продадете бирата с бутилка, в документа автоматично ще се видят два реда стоки. На единия ред ще е Празна бирена бутилка 0,5, а на другия Бира Пирин светло 0,5  – течност. Това малко смущава при продаване, защото се появяват два реда от една продажба, но е по удобно при описването, защото вече следите само продажните цени на съставните стоки.

В програмата може да добавите няколко баркода, които да принадлежат към една и съща стока. Това се налага в случаите, когато се продават стоки, произведени в различни държави, тогава те пристигат с различни баркодове. Също така, ако се продават стоки, които са на една продажна цена, без оглед на модел, както са например дъвките, те могат да бъдат с едно име, но с много баркод номера.

 

БИРА С АМБАЛАЖ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

При търговците на едро често се работи с амбалаж. За да покажем методиката на работа сме избрали бирена борса.

В търговиите на едро, продажбата на бира е свързана с връщане на амбалаж. Има два метода за въвеждане на амбалаж, което зависи от метода на работа, който се използва от търговеца.

БИРАТА СЕ ПРОДАВА БЕЗ АМБАЛАЖ, АКО КЛИЕНТЪТ НЕ ВРЪЩА КАСИ И БУТИЛКИ, ТЕ СЕ ДОБАВЯТ КЪМ ДОКУМЕНТА – При този метод бирата се продава само като течност. Ако клиентът няма достатъчно амбалаж, той се добавя в документа като допълнителна стока. Когато клиентът върне повече амбалаж, той се изкупува, което ще намали стойността на новия документ.

БИРЕНАТА БУТИЛКА И КАСАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗПЛАТНО НА КЛИЕНТА И СЕ СЛЕДИ ЗА НАЛИЧНИЯ АМБАЛАЖ ПО КЛИЕНТИ – При този метод, амбалажът се предоставя безплатно на клиента и се следи за наличното количество в него.

В картонът на стоката има страница „Амбалаж“

 

На фигурата сме показали бира „Шуменско тъмно 0,5“. В случаят една бира има вложен амбалаж 1/20 от касата и 1 бр. бирена бутилка. При това положение, когато се продадат 20 бр. бири, в салдото на клиента ще се добави 1 каса и 20 празни бирени бутилки.

 

ПРОДАЖБА НА СТОКА С АМБАЛАЖ

За да може да работи програмата с амбалаж е задължително да бъдат включени две настройки – „Филтър по име на оператор“ и Филтър по име на компютър“.

 

След като са направени настройките може да се започне работа.

 

На фигурата сме показали продажбата на 2 каси бира шумен.

В таблица 1 се вижда продадената стока.

В таблица 2 се вижда какъв амбалаж е вложен в стоката.

В таблица 3 се вижда:

Ø  Старо количество – показва, какво количество има до момента в клиента.

Ø  Получено – показва количеството амбалаж, което получава клиента с този документ.

Ø  Върнато– тук се попълва количеството амбалаж, което клиента връща в този момент.

Ø  Ново количество – показва какво е новото количество амбалаж, което ще остане в клиента.

Над таблица 3 има два бутона.

Пълно връщане – ако клиентът връща всичкия дължим амбалаж, за по-лесно натиснете този бутон.

Амбалаж в замяна – ако клиентът връща само амбалажа за стоката получена в този документ, натиснете този бутон.

След като приключите продажбата, може да проверите наличния амбалаж в клиента през модул „Контрагенти“ както е показано на снимката долу.

 

Може да проверите наличието на амбалаж по различните клиенти, като отворите справката „Амбалаж в клиента“. В тази справка се виждат всички клиенти и амбалажа, който им е предоставен.

 

ВРЪЩАНЕ НА АМБАЛАЖ

Принцип на работа при търговците на едро е да се изпише стоката на отложено плащане, пласьорът да закара стоката и когато се върне в склада, да отчете парите от продажбите. В момента на отчитане на парите, пласьорът отбелязва и количеството върнат амбалаж от клиента. Това се прави в модул „Каса“.

В нашият случай, сумата от отложено плащане е 40 лв. и клиентът е получил 2 бирени каси и 40 бирени бутилки.

В модул каса чрез F9 избираме клиента, чието салдо ще занулим.

 

Чрез F10 отваряме прозорец за плащане по документ. В моментът, когато попълните платената сума към документа ще се отвори прозорец за да попълните амбалажът, който клиента е върнал. Показано е на следващата снимка.

 

При отваряне на този прозорец автоматично се попълва количеството амбалаж, което е дължимо по документа и, ако клиента наистина го връща, вие трябва само да натиснете бутона „Приключи“.

Ако клиентът не е върнал амбалаж, натиснете „Откажи“ и програмата ще Ви върне в модул „Каса“ за да продължите с плащането, като целият амбалаж остава, като дължим от клиента.

Ако клиентът връща само част от амбалажа, попълнете върнатото количество в колоната и приключете. Така ще остане разликата като наличен амбалаж в клиента.

 


 

Свързани цени

В картона на стоката, в страницата „Цени“ има настройка – „Свързани цени“, когато я включите, в таблицата с цените ще се визуализира колона „% корекция от първа цена“.  Включването на тази настройка ще направи твърда връзка между цените. Всяка стока има до 10 продажни цени, кото първа продажна е водеща. Когато се промени първата цена, то останалите 9 цени ще се променят автоматично спрямо заложения процент. Тази система Ви помага да автоматизирате и с еднакъв коефициент да променята допълнителните продажни цени спрямо първа цена, която се явява основна продажна цена. На снимката долу е показан пример, където се вижда, че може да въвеждате отрицателен и положителен процент за отделните цени. Слагайте знак минус, когато цената трябва да стане по-ниска.

 

Важно е да се знае, че настройката е индивидуална за всяка стока.

 

Настройка на групите за свързани цени

За да може новосъздадените стоки да са с включени настройки от самото начало, трябва да направите предефинирани настройки на групите на стоките.

Ако попълните съответните данни в картона на групата, програмата ще попълва тези параметри за всяка новосъздадена стока. За да може настройката да е валидна за всички стоки, трябва във всяка от групите да направите настройката. На снимките по-долу е показан пътя да настройката в групата.

 

Отворете тази допълнителна настройка и ще се отвори следващия екран.

 

Включета настройката „Свързани цени“, която се вижда в горната част на прозореца и въведете съответните корекционни проценти на цените.Всяка група стоки може да има различни параметри!

Първоначално въвеждане на правило свързани цени за голяма група стоки

В случай, че вече имате попълнена номенклатура и желаете да въведете това правило, то трябва да отворите модул „Стоки“ и да селектирате целата номенклатура или, ако процентите за различните групи стоки са различни, селектирайте стоките група по група. След като сте селектирали желаните стоки, отидете на бутонът „Картон“, в дясно на бутона ще видите стрелка надолу. Натиснете тази стрелка и ще се отвори меню с различни опции. Отворете „Цени на стоката“ и ще се отвори общ картон за всички стоки, където се определят правилата. По горе в урока е описано как се правят настройките в картона на стоката.

 

 


 

СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В РЕСТОРАНТ

Номенклатурата в ресторантите е структурирана от различни видове стоки, като те биват рецепти, производствени, стандартни.  Стандартните стоки може да бъдат стоки за директни продажби или продукти.

В тази база се вижда, че прозорецът със стоки е разделен на страници – „Меню” и „Продукти”. Стоковата номенклатура може да се раздели в различни страници. Целта е за всяка отделна страница да се направи индивидуален изглед. В този случай, в първата страница са поставени стоките, които се продават от сервитьорите, а във втората – продуктите, от които се приготвят ястията.

В ресторантите по-голямата част от стоковата номенклатура е съставена от рецепти. Рецептите сами по себе си нямат складова наличност, тук се следи складовата наличност на продуктите.

Относно метода на структуриране на базата, съществуват два метода за управление:

 

 • В страницата с менюто се поставят всички стоки, които се продават от сервитьорите. Стандартните стоки, т.е. стоките, които се продават без преработка, като бутилираните безалкохолни или бутилираната бира, също се поставят само в тази страница. При това положение, тези стоки ще присъстват само в менюто, за разлика от следващия метод показан по-долу. Неудобството в случая се получава при анализиране на наличността в склада или при правене на ревизия. Неудобството се изразява в това, че за да видите всички налични стоки едновременно с продуктите, трябва да преминавате в отделните страници – „Меню“ и „Продукти“, но пък за сметка на това не се грижите всяка стока да се обвързва през рецептурника с нейния продукт.
 • В менюто цялата номенклатура е направена с рецепти, като дори стандартните стоки от вида на бутилираните безалкохолни също преминават през рецепта, за да се продадат. Една част от управителите на ресторанти предпочитат този метод, като по този начин при влизане в менюто се гледат само рецептите, а при влизане в продукти се вижда цялата наличност в ресторанта. Според мен до тук се спира с удобството на този метод. Неудобството е, че ако приемем, че 30% от стоките са стандартни, т.е. продават се във вида в които се купуват, то при този метод веднъж трябва да се създаде стоката в продуктите и още веднъж в менюто.

 

В ляво, в дървовидната структура са групите на менюто.  Групите на менюто се правят така, като е клиентското меню на ресторанта. Горната таблица показва рецептите, а долната продуктите, включени в рецептата. Доставната цена на една рецепта се оформя автоматично на база доставните цени на продуктите, включени в нея.

На този екран сме пуснали да се виждат едни от често ползваните колони.  Ще опишем значението на онези, които са по неясни за клиентите ни.

ТАГ – в тази колона може да попълните поредна номерация, която да определи начина на подреждане на стоките в екрана на сервитьора. Ако не попълните таг, то стоките ще се подреждат по азбучен ред.

Активност в Touch screen – в тази колона може да направите определено ястие или напитка да не се виждат в екрана на сервитьора. Т.е. ако имате група „Обедно меню“, обикновено всеки ден се предлагат различни ястия, тук може да изключите онези, които не се предлагат за деня. По този начин ще намалите стоките в екрана и ще облекчите работата на сервитьора.

Работно място – тук се настройва стоката на кой принтер да се отпечати. Пример – в ресторанта имате топла кухня, студена кухня и бар. Най-често в този случай ще имате три отделни кухненски принтера, които ще печатат съответните бележки. Всяка стока се настройва на кой принтер да се печати, така поръчката може да се раздели на три отделни бележки – напитките се печатат на бара, салатите в студената кухня, основното ястие в топлата кухня.

 

В горната част на екрана са основните филтри на модула. Тук са филтрите по име на стоката, баркод, основен доставчик и по съставна стока. Филтърът по съставна стока служи за да покажете всички рецепти, които съдържат определен продукт. В дясно на екрана са разположени допълнителни филтри, които може да се скрият, за да се отвори повече разстояние на екрана. Филтрите могат да търсят по част от името на стоката. Например, за да намерите стока с име „Пилешко месо в було” може да напишете във полето само „пил бул”, след което натиснете клавиш Enter, по този начин в справката ще останат всички стоки, в чието име присъстват двете срички.

За да видите пълната информация за стоката, може с десния бутон на мишката да включите от „Визуализация на колоните” онези колони, които бихте желали да се виждат. За да се запази справката в направения изглед, трябва преди да я затворите да я запишете с дискетата в горната част на прозореца. Тук може да създадете различни по вид и изглед типови справки, така всеки оператор на своя компютър ще вижда справката спрямо своите нужди.

Може да видите пълната информация за определена стока, като отворите нейния картон. Картонът на стоката се отваря с клавиш F2 или като натиснете бутон „Картон”.

 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СТОКА

Създаване на стока става с натискане на бутон „Нова стока“. Ще се отвори прозорец, където избирате групата, в която ще се намира стоката, след което ще се отвори картон на новата стока. Другият метод за създаване на нова стока е чрез директно редактиране в таблицата. За целта трябва да разрешите действието чрез включване на настройката в горния десен ъгъл на екрана – „Редактиране в таблицата“. За да създадете нова стока, трябва да посочите групата, в която ще се създаде стоката. След това отидете в най-долната част на таблицата, където е последната от списъка стока и чрез стрелка надолу ще създадете нов ред, където попълвате данните за новата стока. Бутон за запис няма, всяка промяна се записва веднага в базата.  Когато редактирате данните директно в таблицата, в горната дясна част на екрана ще се покаже бутон със стрелка наляво. Този бутон служи за отказване от направените промени. Всяко натискане ще Ви връща с едно действие назад.

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОДУКТИ В РЕЦЕПТА

Въвеждането на продукти в рецептата става чрез натискане на връзката  от долната таблица „Конфигуриране“ или за по-лесно, може да използвате бързите клавиши от клавиатурата. Натиснете клавиш F6 и ще се отвори нов прозорец показан на Фиг. 3, където чрез търсене на стока по име или код може да попълните продуктите със съответните количества. Ако натиснете връзката „Задай продукти като на …“ може да заредите продуктите, като ги вземете от друга рецепта.

 

 

РАБОТНО МЯСТО

Работното място служи за да може да определите, къде ще се приготвя стоката в кухнята, на бара или на друго място. По този начин програмата ще изпрати стоката за печат на съответния принтер – в бара или в кухнята. Настройката на работно място се прави от картона на стоката, в допълнителните параметри, като отворите връзката „Конфигуриране“, така както е показано на снимката.

 

Ще се отвори следващия прозорец, където се настройват работните места и принтерите към тях.

 

В този прозорец чрез „Ново работно място“ може да създадете неограничен брой работни места, като за всяко работно място трябва да определите принтер. Ако използвате един принтер за печат на всички бележки, също трябва да настроите и по отделно работните места, но насочвате към един и същ принтер. За да настроите принтер, трябва да редактирате настройката на работното място и ще се покаже следния прозорец.

 

Натиснете бутона в дясната част на колоната „Вид принтер” и ще се отвори прозорец, показан на снимката. В ресторантите обикновено се използват кухненски принтери свързани към компютъра чрез RS232 кабел на КОМ ПОРТ. Тези принтери са по-евтини, но комуникацията е по-бавна и се използва DOS печат, който не е достатъчно гъвкав откъм промяна на дизайна. По принцип по-добрите принтери са мрежовите. При тях комуникацията е бърза, лесно се настройват да работят с повече от един компютър и може да се използват екселските шаблони за печат, където всеки може да си направи собствен шаблон за печат. Те имат само един недостатък – висока цена.

 

Маркирайте принтера, посочете директорията в която ще се създава текстовия файл за печат и запишете настройката.

За да приключи процесът по настройването, трябва да се настрои и модул „Принтиращ сървър“, Той ще следи за наличие на готови файлове и ще ги изпраща за печат. Виж повече за принтиращия сървър тук.

 

СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ

Специално за този вид обекти сме разработили допълнителен модул „Дрехи и обувки“, който е пряко свързан със стоковата номенклатура. Неговото предназначение е да може да обединява обувките от един и същи вид, като ги показва на един ред и ги разделя по размери. За да може да работите с този модул, стоките трябва да се създават през него.

При показаната база данни се вижда, че прозорецът със стоки е разделен на страници „Облекло”, „Мъжки обувки” и т.н. Програмата дава възможност да делите номенклатурата както на групи, така и на отделни страници. На фиг.2 се вижда втората страница от стоковата номенклатура. В ляво, в дървовидната структура, са групите на стоките.  Групите на стоките се използват, за да се направи по-лесно справка, която да покаже едновременно определени стоки. Използват се най-често, когато се анализира наличността на склада. В горната част на екрана са филтрите, чрез които се филтрира справката. Филтрите могат да търсят по няколко части от съответния параметър на стоката, например за да намерите стока с име „Маратонки PUMA 5”, може да напишете в полето „Филтър по стока” – “PUMA 5”, след което натиснете клавиш Enter, по този начин в справката ще останат всички стоки, които в името си съдържат тези две думи. За да видите пълната информация за стоката, може с десният бутон на мишката да включите от „Визуализация на колоните”онези колони, които бихте желали да се виждат или да влезете в картона на стоката. Картонът на стоката се отваря с клавиш F2 или като натиснете бутон „Картон”.

 

Стоките, създадени в модул „Дрехи и обувки“ се виждат в стоковата номенклатура като всички останали стоки.

В номенклатурите размерите са подредени един под друг, като всеки размер е на отделен ред, т.е. това са отделни стоки и всяка си има свой картон и наличност. С други думи, модулът „Дрехи и обувки“ само ги показва по-прегледно, като различните размери от един вид обувки ги поставя на един ред. Така може да се видят с един поглед над 200 вида артикула и размера. Тази функционалност на програмата е изключително полезна за обекти, където се следи редовното зареждане на различните размери от всички видове обувки, защото с едно поглеждане в екрана, веднага се вижда къде липсва количество за даден размер.

Ако в магазините не се следи за редовното зареждане на отделните размери, по-добре обувките ги създайте като стандартни стоки и използвайте обикновения метод за работа в магазин.

 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СТОКА В МОДУЛ „ДРЕХИ И ОБУВКИ“

За да работи системата правилно, трябва първоначално да се направят настройки на групите. Групата на стоките трябва да е настроена за работа със стоки от вида – дрехи и обувки, както е показано на снимката. В този пример сме избрали типа на стоката  да е  „Групиране на обувки“ ,а за група размери сме задали “Мъжки обувки”.

 

Създаване на стока става с натискане на бутон „Нова стока“. Ще се отвори прозорец, където избирате групата, в която ще се намира стоката, след което ще се отвори картон на новата стока. Другият метод за създаване на нова стока е чрез директно редактиране в таблицата. За целта трябва да разрешите действието чрез включване на настройката в горния десен ъгъл на екрана – „Редактиране в таблицата“. За да създадете нова стока, трябва да посочите групата, в която ще се създаде стоката и натиснете Ins от клавиатурата. Другият начин е да отидете в най-долната част на таблицата, където е последната от списъка стока и чрез стрелка надолу ще създадете нов ред. Попълвате данните за новата стока. Бутон за запис няма, всяка промяна се записва веднага в базата.

 

ГРУПИ НА СТОКИТЕ

За да може номенклатурата да се подреди по определени от Вас критерии, се използват групите на стоките.  Групите на стоките са неограничен брой, но е желателно все пак да не се прекалява с тях.

В прозореца на номенклатурите, в лявата част на екрана са разположени групите.

Създаването на нова група става с натискане на десен бутон на мишката върху главното меню. За да създадете подгрупа, трябва да посочите с десен бутон на мишката съответната група и да изберете „Нова група”.

Всяка група има картон. В картонът на групата, в горната част се изписва нейното име.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОПЪЛНИ САМО ИМЕТО НА ГРУПАТА, ОСТАНАЛИТЕ ПАРАМЕТРИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ!

Всички останали параметри се отнасят за бъдещите нови стоки, които ще се създават в тази група. Идеята е автоматично да се заредят някои от първоначалните настройки, които са необходими за стоката. Разбира се, не е задължително всички стоки в групата да бъдат с едни и същи параметри, просто по този начин, програмата ще Ви предложи готов шаблон за новата стока, а при нужда вие може да и промените нейните индивидуални параметри.

Специално за магазините за обувки, ако желаете да работите с модул „Дрехи и обувки“ трябва да направите настройките, както е показано на Фиг. 3.

Тук най-важните параметри са – „Тип на стоката“ и „Група размери“. Типовете стоки са фиксирани и просто трябва от списъка да изберете „Групиране на обувки“, но параметърът за групиране на размери трябва да го създадете и да го настроите. Натиснете връзката „Конфигуриране“ и ще се отвори следващият прозорец.

 

В горната част може да създадете различните групи размери. Тук ние сме създали група размери „Мъжки обувки“, където сме попълнили размерите, които ще имаме за мъжките обувки, а именно от 39 до 43. По аналогичен начин е създадена група „Дамски обувки, където сме попълнили съответните размери за дамските обувки и т.н.

Кодовете на стоките в нашата програма се водят като „баркод”. Всеки отделен размер има собствен баркод. Повечето обекти за обувки и дрехи получават стоките си без баркод от производителя и е необходимо да се печати собствен баркод етикет, който да се налепи по различните стоки.

Ако ще печатите баркод етикети, трябва да изберете подходящ стандарт на баркода. Най-често използваният стандарт е EAN 13. При този стандарт общата дължина на баркода е 13 цифри, но последната цифра се изчислява по формула и служи за проверка, тя се нарича „Сума за проверка”. Вие не може да определите каква да бъде тя. Поради това в стандарта се залагат първите 12 цифри. В нашия случай залагаме префикс 28, т.е., с тези цифри ще започват баркодовете на всички стоки от групата. За да получите общо 12 цифри, залагаме автоматично да се генерира още 10 цифри. След което програмата ще добави и сумата за проверка и баркодът ще стане 13 цифри.

За да печатите етикетите на стоката, използвайте етикетния модул на програма „ЯНАК“.

Внимание! След като разпечатите първите етикети проверете дали баркод скенера ги чете. Ако не ги чете причините може да бъдат:

 

 • Баркод скенерът не е програмиран да чете съответния стандарт на баркода;
 • Част от разпечатения баркод излиза извън рамките на етикета.

 


 

СЪЗДАВАНЕ НА СТОКА ЗА РАБОТА С ЕТИКЕТИРАЩА ВЕЗНА

Когато се създават стоки през модул „Етикетиращи Везни” не е необходимо да се правят специални, предварителни настройки на стоката, защото програмата я създава спрямо съответната везна. Достатъчно е да се настрои везната. Тук се виждат всички стоки настроени за работа със съответната везна. Те са подредени по код за везна и групите на стоките не играят съществена роля.

Натиснете бутон „Нова стока“ и ще се отвори прозорец за избор на група.

 

Посочете групата в, която желаете да поставите стоката и натиснете бутон „Избери“. В нашият случай, избираме група „Салати“, където сме направили предварителни настройки на групата, че ще се създават сложни стоки – „Рецепти“.

Ще се отвори картон на новата стока.

 

Попълвате името на новата стока, което при нас е „Салата домати и краставици“.

При създаване на стока, освен сложният баркод с включено тегло, се създава и кратък код за везна. Кодът за везна е този, който се въвежда на везната. Всяка стока може да има само един код за везна. Той е един и същ дори ,когато стоката участва в различни групи и модели везни.

При нас се създаде сложен баркод 2400001, и кода за везна е 1.

В нашият случай, салатата е рецепта и за да вади стоки от склада, трябва да заредим продуктите, от които се приготвя. Чрез бутон „Конфигурирай“ въвеждаме желаните продукти и тяхното количество, което е спрямо продажната единица – в този случай е килограм.

Т.е. ще попълним 0,6 кг. домати и 0,3 кг. краставици и 0,1 кг. лук.

По подразбиране новите стоки са с настройка „Количеството е меримо”, което е необходимо за да може програмата да продава грамаж. При нужда везната да печата етикет на стока, която се продава на бройки, трябва да се активира настройката в режим – „Количеството е броимо”, така програмата ще продава бройки вместо грамаж. Настройката се намира в „Допълнителните параметри“ на картона на стоката.

След като запишете стоката, тя вече ще се вижда в екран „Артикулни везни“.

 

Ако стоката вече е налична в базата, но не е настроена да работи с везна, тя няма да се вижда в този екран. За да добавите налична стока от базата за работа с везна, натиснете бутон „Търсене на стока” и чрез двойно кликване върху стоката ще я добавите към везната. В този момент програмата ще генерира нов код за везна, както и сложен баркод с включено тегло.

Ако желаете да активирате цяла група или повече от една стока, натиснете бутон „Стоки”, селектирайте  онези, които са Ви необходими и чрез десен бутон на мишката натиснете „Активиране на стоката”.

Една част от везните поддържат етикети, в които може да се печати „Партида” и „Срок на годност”. За да се печатат тези параметри, те трябва да се добавят в шаблона на етикета. Новият шаблон трябва да се запише във везната. Партидата и срокът на годност се следят от складовата програма. За да се променят и във везната трябва да се изпращат към нея при всяка промяна.

След като сте създали стоките е необходимо да ги запишете в самата везна. Натиснете бутон „Запиши във везна” и ще се активира едновременно записване по всички везни. Ако към една или няколко везни няма връзка, ще се покаже иконата за грешка и прозорецът с индикатор за запис няма да се затвори, за да може операторът да види, че има проблем със записването на данните във везните.

За да редактирате параметри на стоката директно в  таблицата, включете „Редактиране в таблицата”. При това положение промените се записват автоматично без да е необходимо да потвърждавате записа.

Може да редактирате всички останали параметри на стоката, като отворите картона и, което ще направите чрез клавиш F2 или с натискане на бутон „Картон на стоката”.

ЛЕГЕНДА

 • Червен фон – както е показано по-долу на снимката, когато графата за налично количество е оцветена в червен фон, това означава, че са продадени повече бройки от заредените и наличността на склада е отрицателна.
 • Оранжев фон – както е показано по-долу на снимката, когато графата за налично количество е оцветена в оранжев фон, това означава, че наличността на стоката е по-малко от МНК (Минимално необходимо количество). Този параметър се попълва в картона на стока, в страницата “Параметри за анализ”.

 

 • Сини букви – със сини букви се показват стоките от тип рецепта.
 • Кафяви букви – с кафяви букви се изписват стоките, които са от тип производствени или пакетни.

 •