Знаете ли, че …?

Знаете ли, че ...?

Автоматично осчетоводяване на банка чрез файл

В програма Янак, с последния ъпдейт от 28.07.2023 е направен импорт на банкови извлечения в модул Банка.

Чрез този автоматичен импорт на банковите документи ще си облекчите досадното ежедневно описване на банка и това е валидно основно за фирми, които имат много банкови операции.

Вижте повече тук.

Нова наредба създава главоболие на бизнеса и счетоводителите.

Изискване за стоките “Хляб” и “Брашно”, които са в една ДДС група, да се осчетоводяват с различен код.

В програма Янак за да решим този казус направихме следното:

Създадохме възможност да може да се създават няколко данъчни групи с една и съща буква и с един и същ процент на ДДС. За да може все пак да се различават добавихме описание. По този начин потребителите на програмата сами могат да редактират определена данъчна група която не се използва, например “Д” и да я направят да бъде също “А” с 0% ДДС

Направете следното:

 • Редактирайте първата група А и добавете в описанието „Хляб“.
 • Редактирайте пета група „Д“ и нея също я направете с индекс „А“ – 0%. В описанието напишете „Брашно“.

По този начин в програмата ще имате две данъчни ставки с една и съща буква и един и същи процент на ДДС.

След това изберете всички стоки от вид хляб и им задайте група „А – хляб“ за доставки и същото за продажби.

След това изберете всички стоки от вид брашно и им задайте група „А-брашно“ за доставки и за продажби.

Вижте по-подробно описание на този линк

При корекция на цени се активира автоматично изпращане на имейл с прикачен Xml файл.

Чрез тази функция, може чрез файл да се прехвърли коригирането на цените в друга, независима база.

За да активирате тази опция трябва да включите следната настройка:

В настройките на основната програма Янак, Офис настройки, Служебни настройки, включете настройката “Автоматично изпращане на имейл с прикачен файл при корекция на цена.” Възможно е да добавите няколко имейла, които да получат този файл, като ги разделите с точка и запетая.

Когато включите тази настройка, програмата автоматично ще изпраща имейл с XML файл, който ще съдържа стоките, които имат направена смяна на цена.
Задължително условие е да имате настроен имейл за изпращане!
Настройката се намира в E-mail настройки.

Вижте тук, как се настройва системата.

Автоматично закръгляне до втори знак на продажните цени

 • Налична е настройка в Глобалните настройки на програмата, която се казва – „Закръглява продажните цени до 2-ри знак“.
 • В модул „Доставки“, при директно описване на стоки за доставка, когато се променя един от процентите, се съобразява с настройката и закръглява продажната цена до 2-ри знак.
 • В модул „Доставки“, в таблицата с описаните стоки за доставка работи същата логика. По този начин, когато директно в таблицата се променя процента на печалба, продажната цена се закръглява до втория знак.
 • В картона на стоката, когато се променят процентите в страницата „Цени“ е налична същата логика.
 • Системата работи в модул „Корекция на цени”.
 • В ценовите листи също е вградена логиката, когато се променя процента за оформяне на продажната цена.

КОМИСИОНЕР

В картона на контрагента е добавена нова настройка – Контрагентът е комисионер – включването на тази настройка ще постави контрагента в списъка с комисионери. Комисионерите получават комисионна от сделката на техните клиенти. За да може да използвате тази опция, тя трябва да бъде активирана както в картона на контрагента, който ще получава комисионните, така и в модул продажби, от където ще се избира комисионер за сделката.

ПРИМЕР ЗА МАЙСТОР – Използва се, когато майсторът пазарува строителни материали за своя клиент. Фактурата се издава директно на крайния клиент – инвеститора. Цените във фактурата са такива, каквито клиента ще плати, но в сметката на майстора се начислява неговата комисионна, която може да се натрупва или да се получи на момента. За да работи системата трябва да създадете ценова листа, на която комисионерът пазарува стоките. Крайният клиент получава фактура със стандартните продажни цени. Когато се избере комисионер към сметката, разликата от крайните цени и цените заложени в ценовата листа на комисионера ще се натрупа в салдото на комисионера. Възможно е крайния клиент също да има заложена ценова листа и да ползва отстъпка. В този случай комисионерът трябва да има по-ниски цени и тогава той ще получи по-малка отстъпка. Официалният ъпдейт за всички клиенти ще бъде пуснат през Септември 2022 год. Поискайте ъпдейт, ако желаете да получите тази опция преди това.

Вижте повече тук.

Поръчки от клиент – дата за изпълнение на поръчката

За да се определи датата, на която трябва да се изпълни поръчката, се използва полето за дата на падеж.

 • В настройките на склада е добавена нова настройка – „Въвежда се дата на падеж при записване на поръчка от клиент”. Тази настройка се взима предвид от продажбите, когато се създава документ поръчка. Новата настройка се съобразява също от уеб базираната платформа eyanak.com.
 • В модул Продажби, когато се приключи поръчката, се  отворя прозорец, където се избира дата на падеж.
 • В справките по документи, до полетата за определяне на периода на справката – филтърът по дата, има бутон с настройка, която определя по коя от датите в документите да се генерира справката, те биват: Дата на запис, Дата на документ, Дата на протокол. Тук е добавена нова опция – Дата на падеж. Така справката може да се направи да показва всички документи, които имат дата на падеж в определения период от време.
 • В специализираната справка „Поръчки от клиент” е добавена същата функция за определяна на вида на филтъра по дата. Тук е добавена и функционалност за запомняне на състоянието на този филтър, чрез натискане на дискетата.

Прехвърляне на стока между складове

НОВО В ЯНАК

В продажбите е добавена настройка, която позволява да се създаде документ прехвърляне на стоки между складове. По този начин, може директно през модул продажби оператора да създаде документ за прехвърляне на стока към друг обект.

Настройката се намира в модул “Продажби” -> Инструменти-> Настройки-> Цени и документи – “Прехвърляне на стока между складове“.
Допълнително се определя вида на прехвърлянето:
 • Директно прехвърляне – създава едновременно две складови разписки – една за изписване на стоката от единия обект и една за зачисляване на стоката в другия обект. Стоката се прехвърля директно.
 • Прехвърляне чрез заявка – създава складова разписка за изписване на стоката от единия склад, като я премества в раздел Стока на път за втория склад. За да се зачисли в него се използва модул “Потвърждаване на прехвърлянето”, който е наличен в десктоп версията на програма Янак и в мобилната версия Янак Андроид.

За потвърждаване на прехвърлянето може да се използва и модул “Логистика”. Когато складовата разписка за изписване на стоката от първия склад се зареди в товарителницата, програмата автоматично потвърждава прехвърлянето и създава нов документ – складова разписка за зачисляване на стоката във втория склад.

ПАКЕТНА СТОКА

НОВО В ЯНАК

Добавихме нова логика при продажба на пакетна стока.

Добавихме нова логика при продажба на пакетна стока.
Пакетната стока се използва за едновременна продажба на няколко стоки чрез едно маркиране, т.е. обединяване на няколко стоки под един код. За разлика от рецептата, при продажба на пакетна стока, в сметката на клиента се изписват всички съставни стоки с техните цени.
До сега пакетната стока се използваше за едновременна продажба на няколко стоки, като съставните стоки си запазват цените. Сега сме добавили нова глобална настройка в програмата, която подменя начина, по който се определят продажните цени на съставните стоки. Когато е включена тази настройка и в картона на пакетната стока определите различна цена от сумарната на съставните и стоки, то в продажбите, цените им се преизчисляват така, че общата им цена да е равна на заложената цена в пакетната стока.
Вече този вид стоки, може да се използват за оформяне на друг вид промоция.
За да не нарушим работата на фирмите, които използват този вид стоки, по подразбиране настройката, която активира новата логика е изключена.

ЕЗИЦИ ЗА СТОКИТЕ

До сега в програмата имаше едно основно име на стоката и едно чуждестранно.

Сега сме добавили нови настройки, където по подразбиране сме добавили три езика – Български, Английски и Руски.

Вие може да редактирате имената на тези езици, като по този начин ще въведете такива, каквито са Ви необходими. Може да добавите неограничен брой езици.

Предназначението им е да може да се ползват от електронното меню и интернет магазина Така клиентите сами могат да сменят езика на наименованията на стоките.

За да ползвате езиците трябва след попълване на основното име на стоката, да маркирате съответното знаме и да попълните името на съответния език. Ако в допълнителните езици не попълните нищо, то в електронното меню и интернет сайта, независимо кой език е избран, стоката ще се изпише на основния език.

Вижте повече тук.

СЧЕТОВОДЕН МОДУЛ

АВТОМАТИЗАЦИЯ – В счетоводния модул има възможност автоматично да се налива информацията от множство банки. Това се прави чрез предоставеният от банката файл.

Вижте повече тук …

Поръчки от клиенти

Модул Поръчки от клиенти е в тясна връзка с модул Заявка към доставчик. Налична е опция за автоматично генериране на заявки към доставчици, на база на направенит поръчки от клиентите. Заявките се гененират автоматично в края на работния ден и отново автоматично се изпращат на имейла на доставчиците.

Вижте повече тук …

ЛОГИСТИКА

В програмата има модул Логистика, който е предназначен за търговци на едро. В комбинация с мобилната врсия на Янак, може да се следи в реално време доставката на стоки до обектите на клиентите Ви. Вижте повече тук…

В модулите Банка и Каса е вградена следната логика:

Когато се избере приход от контрагент, при отваряне на прозореца за търсене на контрагента, прозорецът се отваря, като е подреден по задължение и длъжниците са най-отгоре.
Когато се избере разход към контрагент този прозорец да се отвори, като контрагентите са подредени отново по задължение, но този път кредиторите са най-отгоре.