Трансферен сървър – инсталационен архив

Създаване на инсталационен архив

За да може да се синхронизират две бази, първоначално трябва да се изгради връзка между тях. Връзката се изгражда чрез създаване на инсталационен архив. Не е възможно да се синхронизират бази данни, в които е работено и предварително не е направена тази връзка.

Създаването на инсталационен архив се прави през модул “Янак Старт”. Посочвате желаната база данни, за която искате да изпратите инсталационен архив и избирате менюто “Инсталационен архив” – “Изпращане”. Ще се отвори следния прозорец:

В програмата има два вида инсталационни архиви – пълен и празен.

С пълна база данни – на практика това е копие на базата данни. При изпращане на такъв инсталационен архив, отдалеченият компютър ще получи пълната база данни и по този начин информацията в двата компютъра ще бъде една и съща. Трансферният сървър синхронизира новите промени в базите през 30 секунди. При всяка нова синхронизация, трансферният сървър допълнително сканира базата и сравнява документите в двете бази. За да няма излишно забавяне това допълнително сравняване е ограничено до 35 дни назад.

Празна база – при създаване на този инсталационен архив, програмата създава празна база, в която прехвърля наличностите и салдата към момента на създаване на архива и я качва в облака. В този случай, в новата база ще са налични само:

  • номенклатурата от стоки с налични количества;
  • контрагенти със съответните салда;
  • Личният състав – операторите с наличните пари в касите си;
  • Бановите сметки със съответните налични салда.

Този инсталационен архив се изпраща в търговските обекти, като по този начин в обекта не е необходимо да има мощни компютри, защото базата ще е разтоварена и олекотена.

Когато се изпраща празен инсталационен архив трябва да се спазят следните условия:

  • Всички търговски обекти трябва да спрат работа за около 10 минути, т.е. в базата данни не трябва да се създават нови документи. Това ще осигури достатъчно време на трансферният сървър, да синхронизира базите с централният сървър.
  • Уверете се, че всички документи са получени. Спрете работата на модул Трансферен сървър. Модулът не трябва да има активност по време на създаване на архива. Самото изключване на модула не е достатъчно, трябва да се изчакат всички процеси да спрат работа. Не е нужно да гасите модул Трансферен сървър. За да спрете работата му използвате бутона “Спри всички”. Когато в колоната “Синхронизиране” времето спре да се отчита, значи процесите са приключили. Вече може да пристъпите към следващата стъпка.
  • Пуснете модул Янак Старт и изберете “Изпращане на инсталационен архив”. Отбележете настройката “Празна база”. Ако желаете в базата да се запазят документи от стар период, посочете съответната дата. Може да запазите документи максимум за 35 дни назад. Не е съвсем точно да се казва запазване на документи, защото в обекта базата ще се получи напълно празна. Обекта може да започне работа веднага, след което трансферният сървър ще започне автоматично да възстановява старите документи. Това може да отнеме доста време, но не е необходимо да го чакате.
  • Натиснете бутона “Изпрати”. Програмата ще започне да създава архива. За да започнат работа търговските обекти, не е необходимо да се изчаква целият процес по създаване на архива и изпращането му в облака. Две минути след като е започнал процесът по създаване на празен инсталационен архив, търговските обекти могат да започнат работа.
  • След като инсталационният архив се изпрати в облака, програмата ще генерира код, чрез който в търговските обекти ще може да го получите. Този инсталационен архив може да се получи във всички търговски обекти, но това трябва да стане в рамките на до 3 дни, защото след това архивът ще бъде изтрит от облака.

ВАЖНО!

Преди да се получи инсталационен архив трябва да сте сигурни, че всички документи, които са създадени в промеждутъка от започването на създаване на архива, до момента на приемането му в обекта, са изпратени към централния сървър. Ако получите инсталационен архив и в този промеждутък има документи, които не сте изпратили към сървъра, то те ще бъдат загубени, което ще доведе до разминаване на оборота по фискален апарат с този по програма. В този случай оборота по фискален апарат ще е по-голям от този по програма.

Ако по време на създаване на инсталационен архив, не е спазено условието, търговските обекти да спрат работа, то след получаване на инсталационният архив, в трансферният сървър е възможно да се получи грешка за дублиране на UU_ID. За целта, в трансферният сървър има настройка “Деактивиране на защитата UU ID”. Това ще позволи на трансфера да прескочи тези проблемни редове, но част от информацията в базата, която се намира в обекта ще бъде загубена. В базата на централният сървър няма да има проблем. Когато деактивирате защитата и трансфера възстанови нормалната си работа, изключете деактивирането.

Урок за приемане на инсталационен архив

Урок за модул Трансферен сървър