ОБОРОТЕН КАПИТАЛ

Справката показва аналитичен отчет по месеци, в който се вижда финансовия резултат на фирмата – Печалби минус разходи.

Печалба от продажби – печалбата на фирмата се реализира при продажба на стоки или услуги, като се изчислява на база средно покупна цена. Справката показва отчета разбит по обекти и по група стоки, като резултата се визуализира по месеци. Печалбата се изчислява в момента на самото създаване на документа и не зависи от това, дали е платен или не. Показва се чистата печалба, като е приспаднато дължимото ДДС, т.е. печалба без ДДС.

Разходи на фирмата. За да се покаже разход в тази справка, той трябва да е платен. Предварително трябва да са описани разходните документи и след тяхното плащане ще се появи разхода в справката. В справката присъстват само разходи, които са описани през модул “Разходи” или модул “Заплати”. Разходът може да бъде платен в брой или по банка. Ако е платен с карта, ще се таксува, като платен в брой. Справката ще раздели разходите по складове и по групи разход. Заплатите ще са разделени по служители.

Разходен ордер в банката

20 – Разход – разходен ордер, който плаща документ създаден през модул “Разходи” и модул “Заплати”, ще се отрази в справката.

  • Няма да се отрази в справката разходен ордер, който плаща документ за доставка на стока, направен през модул “Доставки”.
  • Няма да се отрази в справката разходен ордер, който не е обвързан с плащане по документ.

21 – Разход за лихва – разходите в банката, които се въведени чрез този код ще се отразят в справката като разход.

22 – Разход към бюджета – разходите в банката, които се въведени чрез този код ще се отразят в справката като разход.

23 Разход за такси към банката – разходите в банката, които се въведени чрез този код ще се отразят в справката като разход.

Разходен ордер направен през модул “Каса”

Разходни касови ордери, които плащат документи направени през модул “Разходи” и модул “Заплати” ще се отразят в справката.

Разходни касови ордери, които не са обвързани с плащане на документ няма да се отразят в справката.

Разходни касови ордери, които са обвързани с плащане на документ за доставка, който е създаден през модул “Доставки”, няма да се отрази в справката.

Гранд тотал – в това поле се показва финансовия резултат, приход от печалба минус платени разходи.