Групи на стоки

За да може номенклатурата да се подреди по определени от Вас критерии, се използват групите на стоките. Имате пълна свобода при групирането, т.е. можете да създавате неограничен брой групи и подгрупи.

В прозорецът на номенклатурите, в лявата част на екрана са разположени групите. Номенклатурите може да се разделят на отделни страници. В нашият случай има две – Стоки и ДМА. Страниците се виждат в долната лява част на екрана. Във всяко страница има различни групи и стоки.

Създаването на нова група става с натискане на десен бутон на мишката върху главното меню на групите – „Стоки”. За да създадете подгрупа трябва да посочите с десен бутон на мишката съответната група и да изберете „Нова група”. При създаване на нова група ще се отвори следващия прозорец.

Всяка група има картон. В картонът на групата, в горната част се изписва нейното име. В групата може да се активират допълнителни настройки. Тези настройки се отнасят за бъдещите стоки, които ще се създават в групата. Идеята е автоматично да се настройват някои от настройките, които са необходими на стоката. За на направите тези настройки трябва да натиснете бутона „Предефинирани настройки за новосъздадените стоки в тази група”.

Разбира се, не е задължително всички стоки в групата да бъдат с едни и същи параметри, но по този начин, програмата ще Ви предложи готов шаблон за новата стока, а при нужда вие може да и промените нейните индивидуални параметри. По-голямата част от нашите клиенти не използват тези настройки.

Тип на стоката – Те се делят на:

  • Стандартна
  • Рецепта
  • Пакетна
  • Производствена
  • Услуга
  • Групиране на обувки
  • Групиране на дрехи
  • Времеизмерване
  • Пакет за избор
  • Динамично меню с фиксирана цена

За повече информация прочетете „Картон на стоката” точка – „Тип на стоката”.

Мярка – Мярката се дефинира от всеки потребител и може да бъдат бр., кг., л. и др.

Баркод на стоките –  стоката може да има повече от един идентификационен кад. Всеки код на стоката в програма се води като „Баркод”. В баркодът може да се заложи префикс, т.е. цифри с които да започва кода. което означава, че всеки баркод на стоките в тази група ще започва с тези цифри.

Стандарт на баркода

Стандартен баркод – Всеки код може да е съдържа различен брой цифри или символи и за да може да се печати под формата на щрих код се използват различни стандарти. Ако ще печатите баркод етикети ще трябва да изберете подходящ стандарт на баркода. Ной-често използвания стандарт е EAN 13. При този стандарт общата дължина на баркода е 13 цифри, но последната цифра се изчислява по формула и служи за проверка, тя се нарича „Сума за проверка”. Вие не може да определите каква да бъде тя. Поради това в стандарта се залагат първите 12 цифри. В нашия случай залагаме префикс 28, т.е с тези цифри ще започва баркода на всяка стока в групата. За да получите общо 12 цифри залагаме автоматично да се генерира още 10 цифри. След което програмата ще добави и сумата за проверка и баркодът ще стане 13 цифри. Обикновено търговците на едро използват кратки кодове. Тъй-като те почти не използват баркод скенери, е желателно дължината на кода да е кратка.За да се намали вероятността от случайни грешки при въвеждане на грешен код е желателно всички кодове да са с равен брой цифри например 4 или 5. В този случайизползвайте стандарт на баркода „Codabar”. За да се генерира 5 цифрен код, ако префикса е от две цифри, то броя на автоматично генерираните цифри трябва да е 3, ако префикса е от 1 цифра – броя на автоматично генерираните цифри трябва да е 4.

Сложен баркод – този вид баркод се използва от магазините за хранителни стоки.Това е код, в който освен идентификационния код на стоката, в него се съдържа теглото, партидата или специална цена.

Минимален процент печалба – Това поле ограничава възможността да се продават стоките от тази група на процент по-малък от заложения тук. В момента на продажба програмата проверява този параметър и ако оформеният процент печалба е по-малък, забранява продажбата. За да деактивирате тази функционалност въведете тук числото минус едно (-1).

Шаблон за характеристики  Характеристиките служат за подробно описание на параметрите настройките.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/