Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб

Нова наредба създава главоболие на бизнес и счетоводители!

Изискването стоки от една и съща данъчна група да се осчетоводяват с различен счетоводен код.

Наредбата изисква стоките “Хляб” и “Брашно”, които са в ДДС група – А-0%, да се осчетоводяват с различен счетоводен код – 84 за хляба и 85 за брашното.

Това създава невъзможност да се направи автоматично осчетоводяване, защото не е наличен параметър, който да раздели стоки от една и съща данъчна ставка.

На 12.08.2022 год. за да решим този казус в програма Янак направихме следното:

Създадохме възможност да може да се създават няколко данъчни групи с една и съща буква и с един и същ процент на ДДС. За да може все пак да се различават добавихме описание. По този начин потребителите на програмата сами могат да редактират определена данъчна група която не се използва, например “Д” и да я направят да бъде също “А” с 0% ДДС

Направете следното:

  • Редактирайте първата група А и добавете в описанието „Хляб“.
  • Редактирайте пета група „Д“ и нея също я направете с индекс „А“ – 0%. В описанието напишете „Брашно“.

По този начин в програмата ще имате две данъчни ставки с една и съща буква и един и същи процент на ДДС – 1-ви и 5-ти ред.

След това изберете всички стоки от вид хляб и им задайте група „А – хляб“ за доставки и същото за продажби.

След това изберете всички стоки от вид брашно и им задайте група „А-брашно“ за доставки и за продажби.

Във фискалният апарат, когато едновременно продавате от двете стоки, в бона ще се изпише ДДС група А на два реда, първия ред за хляба, втория за брашното. В дневния отчет оборота по група А ще бъде сумиран.

Автоматично осчетоводяване със счетоводен модул ЯНАК

Когато се наливат документите за автоматично осчетоводяване, програмата ще засече нов вид запис, който не е регистриран до сега от системата и ще се отвори прозорец за неговото настройване. В този прозорец счетоводителя ще трябва да посочи новите характеристики за съответните ДДС ставки – А-за хляба и А-за брашното.

Справка по документи

За да може да се анализира и да се експортира към ексел, с цел осчетоводяване чрез външни счетоводни програми, в справката по документи сме добавили общо 16 колони, които показват оборота и ДДС-то към документа за всяка отделна данъчна група.

  • 1-ва колона показва „Данъчна Основа със ставка в група А – хляб“ – в тази колона ще се покаже оборота с 0% ДДС за хляба и всички останали стоки, които са с нулево ДДС и са поставени в тази група.
  • 2-ра колона показва „ДДС в група А – хляб – 0%“, където се изписва натрупаното ДДС от групата, то разбира се е 0 лв.
  • 3-та колона показва „Данъчна Основа със ставка в група Б“ – в тази колона ще покаже оборота с 20% ДДС.
  • 4-та колона показва „ДДС в група Б – 20%“, където се изписва натрупаното ДДС от продажба на стоки с 20% ДДС.
  • 10-та колона показва „Данъчна Основа със ставка в група А – брашно“ – в тази колона ще покаже оборота с 0% ДДС за брашното.
  • 11-та колона показва „ДДС в група А – брашно – 0%“, където се изписва натрупаното ДДС групата, то разбира се е 0 лв.

По аналогичен начин се показват оборотите и ДДС-тата на всички останали данъчни ставки.

Справката ще започне да работи от деня на получения ъпдейт, т.е. няма да работи за стар период!

Ъпдейта с тези новости е пуснат на дата 12.08.2022 год., но поради активния летен сезон не е пуснат автоматично към всички наши клиенти, а само към онези, които го пожелаха. Автоматично към всички търговци ще се пусне ъпдейта след 15.09.2022 год

ЕТО И ЧАСТ ОТ ТАЗИ НАРЕДБА

Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб

ОТ 26.07.2022 год. по ЗДДС

За издадени фискални бонове/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб и брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице съставя отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

Издадените отчети се отразяват в дневника за продажби в колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код „84“, а за брашното с код „85“.