АНАЛИТИЧНА СПРАВКА ПО СТОКИ

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА ПО СТОКИ

Справката показва сумарния оборот на всяка стока за период от време. Може да я намерите в раздел „Справки“ ->> „Аналитични“.

Справката има два изгледа – Изглед по контрагент и Общ изглед. Двата изгледа се сменят от падащият списък в горната дясна част на справката.

Тази настройка се запаметява в типовата справка, който желае може да запише това състояние чрез дискетата, която запомня визуалното състояние на справката.

Общ изглед – изгледът на справката показва аналитичният оборот на стоките, т.е. показва сумирания оборота на всяка стока.

Изглед по контрагенти – този вид справка показва аналитичният оборот на стоките, като той е разделен по контрагенти.

Справката е разделена на две части. В горната част е таблицата, която показва данните от аналитичните обороти, а в долната таблица се виждат документите, чрез които е направен съответния оборот. Между двете таблици има бутон – “Отвори справката в нов прозорец”. Натиснете го и ще се отвори хронологична справка по документи, която ще филтрирана по предварително зададените параметри.

Информация за колоните в справката.

основните колони в справката са “Приход“, “Разход” и “Баланс“.

Тези колони сменят името си според вида аналитична справка. Когато се разглеждат документи за продажба, колоните се казват “Продадени”, “Сторно продажба” и “Баланс”. Когато се разглеждат документи за доставки, колоните се казват “Доставка”, “Сторно доставка” и “Баланс”.

Налично количество – тази колона показва наличността на стоката в текущия момента. Част от търговците анализират необходимите стоки за зареждане именно през тази справка. /Забележка – За това действие се използва справката “Анализ за заявка” която може да видите тук./

Пласьорска единица – тази колона служи за определяне на възнаграждението на пласьорите или търговските представители, както и за други нужди по Ваше желание. В картона на всяка стока, в страницата “Допълнителни параметри” има поле – “Пласьорска единица” Попълнете там желания коефициент. В това поле на справката се вижда резултатът от умноженото продадено количество по този коефициент. Филтрирайте справката по търговски представител, по пласьор или изпълнител и ще получите общият коефициент за определяне на заплатата. По аналогичен начин може да се определят и бонуси към клиенти.

Каталожен номер – Показва параметъра от картона на стоката.

Вид на стоката – Показва параметъра от картона на стоката.

Цвят – Показва параметъра от картона на стоката.

Размер – Показва параметъра от картона на стоката.

Тип на стоката – Показва параметъра от картона на стоката.

Група – тук се изписва групата на стоката в следния вид – Безалкохолни/Газирани/Кока кола …

Нето тегло – в колоната се показва резултатът от умноженото количество в колоната Баланс по Нето теглото в картона на стоката. Има обща сума по тази колона.

Тара тегло – в колоната се показва резултатът от умноженото количество в колоната Баланс по Тара теглото в картона на стоката. Има обща сума по тази колона.

Бруто тегло – в колоната се показва резултатът от умноженото количество в колоната Баланс по Бруто теглото в картона на стоката. Има обща сума по тази колона.

Обем – в колоната се показва резултатът от умноженото количество в колоната “Баланс” по параметъра в картона на стоката. Има обща сума по тази колона.

Интрастат – показва параметъра от картона на стоката.

Мярка – показва параметъра от картона на стоката.

Основен доставчик – показва параметъра от картона на стоката.

Малка опаковка име – показва параметъра от картона на стоката.

Малка опаковка к-во – показва резултата от умноженото количество в колоната “Баланс” по коефициента за малка опаковка, заложен в картона на стоката. Има обща сума по тази колона.

Голяма опаковка име – показва параметъра от картона на стоката.

Голяма опаковка к-во – показва резултата от умноженото количество в колоната “Баланс” по коефициента за голяма опаковка, заложен в картона на стоката. Има обща сума по тази колона.

В тази справка е възможно да има минимални отклонения в общите стойности между справката по документи. Отклонението се дължи на това, че в справката по документи, цените и сумите се закръгляват на ниво документ, докато в другите две справки няма как да се съобрази това закръгление. Засекли сме отклонение в рамките на 0,005%. За да се получи такова разминаване е необходимо при продажбата стоката да завършва на половин стотинка. Например, Когато в продажбите направите отстъпка на клиент, цената на стоката може да стане 0,995 лв. Ако в документът има няколко стоки, които получават подобна цена, то най-накрая самият документ се закръглява до втория знак, но стоките си остават в базата данни, като продадени на половин стотинка. Тъй като справките „Аналитична по стоки“ и „Хронологична по стоки“ показват именно тези полета, то тоталите за голям период ще се разминат спрямо справката „Хронологичната по документи“.

Друга забелязана специфична ситуация, е когато се продаде стока и цялото количество се сторнира на различна цена от цената на продажба. В този случай, справката показва оборот и печалба, но продаденото количество е нула бройки. Поради това не може да се изчисли средната цена на реализация, защото деление на нула не е възможна математическа операция. Само при тази ситуация в полетата “Оборот / без ДДС” и “Оборот / с ДДС” справката изписва – сторно на различна цена.

 

СТОРНО НА РАЗЛИЧНА ЦЕНА

В аналитичната справка има ситуация, при която в колоните Сума без ДДС и Сума с ДДС се изписва “Сторно на различна цена”. Това се получава, когато балансът = 0, т.е. продадено минус сторнирано количество е равно на нула. Когато стоката е продадена на една цена, а е сторнирана на друга има разлика в стойностите, но справката не може да ги изчисли правилно, защото за да се получи стойността трябва цените да се умножат по баланса, а той е нула.