МОДУЛ БАНКА

Чрез модул „БАНКА“ се контролиран парите в банковите сметки на фирмата и се изплащат документите. Правилно е ежедневно да се описва движението на банката, което ще Ви гарантира, че салдата на контрагентите са актуални.

За да получите стока, трябва да я платите. Плащането на стоката може да бъде в брой или по банков път. Когато платите стоката в брой, автоматично ще се извадят парите от касата на оператора. Когато доставката се плаща по банка, то автоматично се оформи задължение към доставчика. Когато се направи плащането през банката и се опише в модул „Банка“ ще се занули автоматично салдото на доставчика.

Когато продавате стока, тя излиза от склада, но за нея трябва да има приход на пари. Документът за продажба може да бъде платен в брой или по банка. Когато документът се плаща в брой, парите автоматично влизат в касата на продавача. Когато документът се плаща по банка, автоматично се оформя задължение от клиента. Когато парите бъдат получени в банката и бъдат описани в модул „Банка“, автоматично ще се нулира салдото на клиента.

При влизане в модул „Банка“ в горната част се избира склада, към който ще се отнася плащането. Има настройка за склад по подразбиране.

Под склада се вижда банковата сметка. Има настройка за банкова сметка по подразбиране.

В модул банка има няколко вида документи. За да може да се работи предимно чрез клавиатурата, пред името на документа сме въвели номерация, като с 1 започват приходните ордери, с 2 започват разходните ордери.

10 – ПРИХОД – Приходът може да бъде с или без контрагент. Ако има избран контрагент, то неговото салдо автоматично ще се увеличи с платената сума, т.е. ако е отрицателно (-100 лв.) и получите 50 лв., то ще стане (-50 лв.). Ако няма контрагент, плащането ще се отрази само в банката. Приход от контрагент е най-добре да направите с обвързване на документ. Чрез клавиш F10 ще отворите прозорец за търсене на контрагент. Намерете контрагента и натиснете Enter, ще се отвори прозорец с неизплатените документи от този контрагент. В полето „Сума за плащане“ попълнете платената сума. Ако цялата сума на документа се плаща, натиснете клавиш „Интервал“ и програмата автоматично ще попълни цялата сума. За да се върнете в модул банка, натиснете клавиш End.

Обикновено получавате пари от контрагент, когато той е закупил стока с документ по банков път. За да може документа да бъде приключен, плащането трябва да се обвързва с него. Приходът и разходът се извършват по идентичен начин, поради това показваме само плащане към доставчик, т.е. разход на банката.

Ако не знаете името на фирмата и желаете да направите плащане по номер на документ, когато натиснете клавиш F10, където се търси контрагента, натиснете Esc, за да затворите прозореца и ще се отвори модул “Неизплатени документи”. В отворилият се прозорец фокусът на мишката ще бъде в полето “Номер на документ”. Попълнете номера и натиснете Enter. На екрана ще се появи документа. Ако с въведения номер не се показва документ е възможно документът вече да е бил изплатен. Натиснете клавиш F6, като по този начин ще премахнете филтъра за изплатените документи. Ако продължава да няма документ с този номер, то вероятно в програмата този документ не е създаван.

11 – ПРИХОД ОТ ЛИХВА – когато описвате приход от лихва използвайте този вид документ. По този начин ще имате справка за общия приход от лихви.

12 – ПРИХОД ОТ БЮДЖЕТА – когато описвате приход от бюджета използвайте този вид документ. По този начин ще имате справка за общия приход от бюджета.

20 – РАЗХОД – Разходът може да бъде с или без контрагент. Ако има избран контрагент, то неговото салдо автоматично ще се намали с платената сума, т.е. ако е положително (100 лв.) и платите 50 лв., то ще стане (50 лв.). Ако няма контрагент, плащането ще се отрази само в касата на оператора.

Обикновено плащате пари на доставчик, когато сте закупили стока с документ по банков път. За да може документа да бъде приключен, плащането трябва да се обвързва с него. Това се прави по същия начин, както е прихода поради това няма да го описваме.

21 – РАЗХОД ЗА ЛИХВА – когато описвате разход за лихва използвайте този вид документ. По този начин ще имате справка за общия разход за лихви.

22 – РАЗХОД КЪМ БЮДЖЕТА – когато описвате разход към бюджета използвайте този вид документ. По този начин ще имате справка за общия разход към бюджета.

23 – РАЗХОД ЗА ТАКСИ КЪМ БАНКАТА – когато описвате разход към банката използвайте този вид документ. По този начин ще имате справка за общия разход към банката.

Приход / разход от каса

В горната част на екрана има бутон, чрез който се получават пари от касиер или се захранва неговата каса. Тази опция се използва , когато касиер от обект превежда парите от касата си по банков път. По този начин автоматично ще извадите парите от неговата каса и ще ги захраните в банковата сметка.

Автоматично осчетоводяване на банка чрез файл

Чрез този автоматичен импорт на банковите документи ще си облекчите досадното ежедневно описване на банка.
 

 

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/