Авансово плащане

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Може да получите пари за авансово плащане от клиент по следния начин:

В модул “Продажби” на версия “Янак Класик” или “Янак ПРО”, от списъка за избиране на документ, изберете “Авансово плащане – Фактура”.

Ще  се създаде стандартна фактура, но в нея ще може да въведете само свободен текст чрез функцията на продажбите “Insert”, т.е. не може да продавате стоки.

Изберете функцията за въвеждане на свободен текст в документа – Inser и попълнете текст по Ваш избор, като например “Авансово плащане за покупка на техника”. По желание, в забележката на документа може да попълните допълнителен коментар за съдържанието на продажбата.

Методът на приключване на фактурата, може да направите по всички предвидени в програмата начини, като продажба в брой, по банка, плащане с карта и т.н.

Продажба в брой – фактурата се плаща в брой и се издава автоматично фискален бон. Платената сума влиза в касата на оператора. В салдото “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Плащане с карта – фактурата се плаща с карта и се издава автоматично фискален бон. Платената сума влиза в банковата сметка. В салдото “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Плащане по банка – документът се приключва, като се оформя задължение към клиента, както е при стандартните продажби по банка. Не се издава фискален бон. В салдото “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Наложен платеж – документът се приключва, като се оформя задължение към куриера, както е при стандартните продажби с наложен платеж. Издава се фискален бон. В салдото на клиента – “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Пощенски паричен превод – документът се приключва, като се оформя задължение към куриера, както е при стандартните продажби с паричен превод. Не се издава фискален бон. В салдото на клиента – “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Окончателна продажба

Когато направите продажбата към клиент, който има авансово платена сума, в момента на приключване на продажбата, автоматично ще се попълни ред с отрицателна  стойност, която е равна на авансово платената сума, но не по-голяма от сумата на самия документ. По този начин се намалява общата стойност на документа, като се приспада авансово платената сума. След приключване на продажбата се намалява стойността в полето – “Авансово плащане” с размера на прихванатата сума.

На снимката долу сме показали клиент, който е платил авансово 2000 лв. и в момента му се продава стока на стойност 2700 лв.

На следващата снимка е показано и самото приключване. За да е по-ясно, сме отместили екрана на приключването, където се вижда автоматично въведения сторниращ ред.

Вижда се, че новата фактура вече е с намалена стойност, защото в нея присъства ред с новата продажба и ред със сторно на авансово платената сума.


Със следващия пример ще опишем една по-засукана ситуация с получаване на авансово плащане:

В програмата се водят две салда на клиента:

  • Салдо от отложено плащане – в това салдо се натрупват задълженията при издаване на нормални фактури по банков път.
  • Салдо от авансово плащане – тук се натрупват задължение при издаване на специалните фактури за авансово плащане.

Когато салдото е отрицателно, контрагентът дължи пари, когато е положително Вие дължите пари!

ПРИМЕР:

  1. Клиентът получава проформа за 3140 лв.
/салдото от отложено плащане на клиента остава 0,00 лв./
/салдото от авансово плащане остава 0,00 лв./
  1. Клиентът плаща по банков път частично по проформата 1000 лв.
/салдото от отложено плащане на клиента става 1000,00 лв./
/салдото от авансово плащане става 0,00 лв./
  1. При така създалата се ситуация не може да преобразувате проформата във фактура и трябва да издадете нова фактура по банков път, която обаче е Фактура за авансово плащане и е на стойност 1000 лв. След като се издаде този документ салдата на клиента се разменят.
/салдото от отложено плащане става 0,00 лв./
/салдото от авансово плащане става 1000,00 лв./
  1. За да е по-интересно, в последствие по някаква причина се налага да редактирате проформата, като добавите нови стоки в нея. Нейната стойност вече става 3406 лв.
След това действие салдата на клиента остават непроменени.
/нормалното салдо остава 0,00 лв./
/салдото от аванс 1000,00 лв./
  1. Клиентът плаща по банков път 2406 лв. По този начин, клиентът е платил общо 3406 лв. В програмата обаче тази сума е натрупана в две различни салда на клиента:
/салдо от отложено плащане става 2406,00 лв./ защото са получени пари по проформа фактура.
/салдо от авансово плащане 1000,00 лв./
  1. Вече може да редактирате проформата и да я обърнете на фактура.
  2. Когато тръгнете да приключвате фактурата, програмата ще Ви предложи да погасите наличното авансово салдо. Съгласявате се и във фактурата автоматично ще се добави ред с отрицателен знак за -1000 лв. от авансово плащане. По този начин се нулира авансовото салдо на клиента, а фактурата ще стане на стойност 2406 лв.
  3. Сега остава да се прихване и салдото от отложено плащане. Във формата за приключване на продажбата изберете начин на плащане „По банков път“. По този начин, салдото от отложено плащане на клиента също ще стане 0,00 лв.

С това процесът е завършен.