ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОДАВАНЕ НА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИЯ

Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътреобщностна търговия (вътресъюзна търговия)  със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на председателя на Националния статистически институт.

Декларациите се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Чрез програма Янак може да автоматизирате попълването на тази декларация. Услугата за създаване на интрастат декларация е опция и ще бъдете таксувани допълнително към месечните си фактури. За целта трябва да получите регистрация.

В картона на стоката има допълнителна страница с параметри – “Интрастат”. В тази страница трябва да се попълнят всички данни, които са необходими за подаване на декларацията. Важно е да се знае, че ако не са попълнени всички данни, декларацията няма да може да се подаде в сайта на НАП. Моля за правилните стойности на параметрите проверете в сайта на НАП, защото ако те са грешни също няма да може да се подаде декларацията. 

Документите, които трябва да присъстват в този отчет са фактури ВОП и ВОД. Преди да започнете да създавате отчета трябва да направите справка по точно тези документи. Добре е предварително да си създадете такава справка и да я запаметите. Справката трябва да направите в раздел “Хронологични”, “Хронологична по стоки за доставки” – тук създавате справка ВОП и в “Хронологична по стоки за продажби” – създавате справка ВОД.

Попълването на параметрите на стоките за интрастат влизат в сила за всички документи, дари за тези от минал период.

За да създадете декларацията отворете съответната хронологична справка по стоки, задайте период от цял месец и с десен бутон на мишката изберете менюто “Експортиране” – “Месечна интрастат декларация”. След което запишете файла в удобна за Вас папка. Този файл трябва да прикачите в портала на НАП. Ако всичко е попълнено коректно, декларацията ще бъде приета.