Експорт към Тимбарк

ЕКСПОРТ НА НАЛИЧНОСТИ КЪМ ТИМБАРК

За да работи експорта се използва допълнителна програма, която се предоставя от Тимбарк България. Програмата доставя необходимите файлове в съответната папка за получаване на информация и съответно изтегля готовата справка от папката за изпращане.

Чрез този експорт се осъществява автоматично изпращане на наличностите от продуктите на Тимбарк, към основния доставчик.

В програма Янак, в настройката “Основен доставчик” заредете контрагента от програмата, който е доставчика Ви на тези продукти.

Основен доставчик на стоката – в картона на стоката, в параметрите “Входящ контрол” се попълва основен доставчик на стоката. Информацията в това поле се попълва автоматично само при първо доставяне на стоката. При следващите доставки, информацията няма да се промени, независимо дали доставяте стоката от различни контрагенти. Именно това поле осъществява връзката с контрагента и определя, дали данните за стоката да се изпращат към текущия експрот.

Периодичност на експорта

Периодите на изпращане на справката може да са един път на ден или един път на седмица.

Определете вида на експорта и посочете часа, в който ще се генерира справката.

 

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%ba/