Доставки внос

ДОСТАВКА ВНОС

ДОСТАВКА ОТ СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За да въведете доставка на стока, закупена от страни извън Европейския съюз се използва „Доставка внос“.

В модул доставки изберете вид на доставката – Доставка внос.

Към този вид доставки има разходи, които е добре да обвържете с документа, по този начин ще може да се оформи правилно средно покупната цена на стоките и ще се изчислява вярно печалбата. Обикновено разходите са следните:

ТРАНСПОРТ КЪМ ДОСТАВЧИКА – този разход се използва, когато транспорта се заплаща директно на доставчика. Активирането на този разход става от менюто на доставките -> „Въвеждане“ -> „Разход за транспорт платен към доставчика“.

ТРАНСПОРТ КЪМ ТРЕТА ФИРМА – този разход се описва, когато плащате транспорта на куриерска фирма.

МИТО – този разход се описва само за стоките, които имат мито. За целта трябва в картона на стоката, в страницата „Допълнителни параметри“ да попълните процента на митото – вижте на фиг. 1

ДДС – при този вид документи ДДС-то се плаща предварително на митницата обикновено по банков път и се въвежда в банката на програмата, като разходно бордеро в банката.

ТАКСА ПРЕВОД – При плащане на задължението към доставчика, банката прихваща такси за превода. Тези такси се описват в банката като разход за такси към банката и се обвързват към документа чрез „Разпредели по цена“

ЗАСТРАХОВКИ – ако плащате и застраховка тя също се въвежда като разходно бордеро в банката и се обвързва с „Разпредели по цена“.

Както сме показали на снимката, при въвеждане на тези разходи към доставката, стойността на документа не се променя, но се променя покупната цена на самите стоки.

БАЗОВА ЦЕНА – в това поле се попълва цената на стоката от самия документ.

ТРАНСПОРТ ВЪВ ФАКТУРАТА – в това поле се попълва разхода за транспорт, когато е платен към доставчика.

ТРАНСПОРТ В ЕДИНИЦА ПРОДУКТ – тук се вижда стойността на транспорта за една бройка.

ЦЕНА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА МИТО – тук се вижда новата оформена доставна цена върху която ще се начисли митото.

МИТО В ЕДИНИЦА ПРОДУКТ – тук се вижда размерът на митническите такси за една бройка. Мито се начислява само на стоките, за които има въведен параметър „% Мито“.

Други разходи – в това поле се виждат разходите за банкови такси и др.

ТЕКУЩА ДОСТАВНА ЦЕНА /БЕЗ ДДС / С ДДС – Тези полета показват крайната доставна цена на стоката с включени всички разходи.

КАРТОН НА СТОКАТА - ЦЕНИ

На снимката се вижда картона на стоката – секция ЦЕНИ.

Секцията има две таблици. В горната таблица са доставните цени.

БАЗОВАТА ДОСТАВНА ЦЕНА е цената на производителя. Това е чистата цена без натрупани разходи. Базовата и последната цена са във валутата, с която са закупени стоките.

СРЕДНО ДОСТАВНАТА ЦЕНА е преобразувана в основна валута, в нашия случай тя е лев. Средната цена се изчислява по формула на база средните стойности на наличностите и техните доставни цени. При продажба на стоката от тази цена се изчислява печалбата. Това е единствената цена, която не може да промените ръчно.

ПОСЛЕДНО ДОСТАВНА ЦЕНА – тази цена е последната цена с всички включени разходи.

В долната таблица са продажните цени. Те може да има до 10 цени. В нашия случай се виждат 3 цени.

Спрямо въведените проценти на печалба се изчисляват продажните цени на стоката.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/