Хронологична оборотна справка

Хронологична оборотна справка

Справката показва оборотите на обектите по дни, по месеци или по години. Може да я намерите в раздел „Справки“ ->> „Хронологични“.

Това е една от най-полезните справки за магазините. Чрез нея се следи и обобщава оборота и се оформя баланса за обекта, като се включват и липсите от ревизия.

За по-добър контрол на складовите наличности и отчетените пари, препоръчваме да се правят ежедневни частични ревизии. Желателно е в рамките на календарния месеца да се ревизира целия обект. Програмата ще изчисли общо изписаните стоки от продажби плюс регистрираните липси от ревизия, като полученото сума е дължима към управителя. Разликата между получената сума и отчетения оборот е баланса на обекта. Той би трябвало за посочения период да е нула.

В горната част на справката е разположена таблицата със справка за оборотите по дни за избрания период от време.

В таблицата в долната част на справката се показва списък от документи, които оформят направения оборот.  По този начин имате лесен достъп до хронологичната справка по документи, където подробно може да анализирате оборотите по документи за съответния период. За да е още по-лесно, има бутон „Отвори справката в нов прозорец“. Когато натиснете този бутон се отваря нова справка „Хронологична по документи“, която е филтрирана по параметрите, които вече сте направили в аналитичната справка и по този начин бързо и лесно преобразувате аналитичната справка в хронологична. Обръщаме внимание, че по време на разглеждане на аналитичната справка, ако желаете да видите например, кои документи са оформили оборота от наложен платеж, просто посочете с мишката съответното поле и в долната таблица ще се покажат тези документи, след това натиснете бутон „Отвори справката в нов прозорец“ и ще се отвори хронологична справка по документи, която ще Ви покаже документите с наложен платеж.

Информация за колоните от справката:

 1. ДАТА – показва справката по дата на запис или по дата на документ. Може да анализирате оборотите по два начина – по дата на запис или по дата на документ. Това зависи от избраната позиция на бутона в дясно от филтъра по дата. Дата на запис показва момента, в който реално е приключен документа в програмата, докато дата на документа е параметър, който може да променята. Това е датата, с която се осчетоводява документа.
 2. ОБОРОТ БЕЗ ДДС и ОБОРОТ С ДДС – показват общата сума на продажбите.
 3. ПРИХОД НА КАСАТА – показва прихода на касата от продажби в брой.
 4. РАЗХОД НА КАСАТА – показва оборота от сторно продажби – върнати пари към клиенти.
 5. ОБОРОТ НА КАСАТА В БРОЙ – показва разликата между колоните приход на касата и разход на касата, т.е. чистия приход на касата в брой.
 6. БРОЙ СМЕТКИ – показва броя на документите, които оформят оборота.
 7. ОБОРОТ ОТ РЕВИЗИЯ – в тази колона се натрупва оборота от протоколите за ревизия. По правило липсите от ревизия също се търсят от персонала, поради това се сумира оборота в брой (парите, които трябва да бъдат отчетени) с липсите от ревизияЛипсващата стока се таксува, като продадена стока и обратно, стоката в повече се таксува, като сторно на продажба. Когато оборота от ревизия е положителен, това означава, че има липса на стоки и с тази сума ще се увеличи общия оборот на продадените стоки – „Оборот на продажби в брой + ревизия“. Когато сумата е отрицателна, означава, че има намерена стока в излишък и ще се намали общия оборот на обекта.
 8. ОБОРОТ ОТ ПРОДАЖБИ В БРОЙ + РЕВИЗИЯ – колоните показват общата сума на продажбите в брой плюс оборота от ревизия. Тази колона показва парите, които персонала трябва да отчете в брой.
 9. ОТЧЕТЕН ОБОРОТ – Показва реалния оборот, който е отчетен от персонала.
 10. ДЪЛЖИМА В БРОЙ ЗА ДЕНЯ – показва разликата между колоните „ОБОРОТ НА КАСАТА В БРОЙ“ минус „ОТЧЕТЕН ОБОРОТ“. Тази колона показва дневния баланс на съответния оператор или обект.
 11. БАЛАНС НА ОБЕКТА – ОБОРОТ В БРОЙ + РЕВИЗИЯ – ОТЧЕТЕН ОБОРОТ – колоната показва общия баланс на обекта с включените липси от ревизия. Това е сбора между общо изписаните стоки от продажба и изписаните стоки от ревизия. От получения резултат се изважда отчетените обороти и се полчава баланса на обекта. В идеалния случай, когато в рамките на отчетния период е направена пълна ревизия на всички стоки, общата сума на баланса трябва да е нула.
 12. БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ – показва оборота от продажби платени с карта. Натрупва сума в банкова сметка. Има издаден фискален бон.
 13. ПО БАНКОВ ПЪТ – показва оборота от продажби по банков път. Оформено е задължение към клиента, Няма издаден фискален бон.
 14. РАЗНОС – показва оборота от продажби приключени с разнос. Използва се в случаите, когато стоката се доставя до клиента. Оформено е задължения към клиента. Има издаден фискален бон.
 15. НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – показва оборота от продажби приключени с наложен платеж. Използва се когато стоката се изпраща по куриер до клиента. В този случай куриера остава като длъжник. Програмата издава за продажбата фискален бон.
 16. ППП / Пощенски Паричен Превод – показва оборота от продажби приключени члез ППП. Използва се когато стоката се изпраща по куриер до клиента. В този случай куриера остава като длъжник. Няма издаден фискален бон.
 17. ПЕЧАЛБА БЕЗ ДДС – показва печалбата за фирмата, след като се плати дължимото ДДС.
 18. ПЕЧАЛБА С ДДС – показва печалбата на фирмата преди да се плати дължимото ДДС.
 19. % ПЕЧАЛБА – показва средния процент на печалба за деня.
 20. СР. СУМА СМЕТКА – показва средната сума на сметките за деня.
 21. ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ – показва оборота за деня от неплатени документи в брой. За тези документи няма издаден фискален бон.